Advokatfirmaet Molteberg Nilsen

6 min read

Feriedager, feriepenger og feriemisforståelser

Like vanlig som at juni er feriepengemåneden for de aller fleste arbeidstakere, er spørsmålene om hvorfor du har fått trekk i feriepengene dine, om du har rett på ferie og når ferien skal være planlagt.

Read More

3 min read

Permittering

Permittering er gjerne aktuelt i de tilfellene hvor virksomheten må innskrenke driften midlertidig, men verken arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker...

Read More

3 min read

Endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19

Covid-19 pandemien har ført til at mange tusen arbeidstakere har blitt permittert fra sitt arbeid. Dette medfører store konsekvenser både for...

Read More

2 min read

Diskriminering

I arbeidsmiljøloven kapittel 13 finnes reglene om diskriminering. Arbeidsmiljøloven fastslår at direkte og indirekte diskriminering på grunn av...

Read More

2 min read

Permisjon

Permisjon gir arbeidstakeren rett til være borte fra arbeidet i et begrenset tidsrom. Når permisjonsperioden er over har arbeidstakeren rett til å...

Read More

2 min read

Konkurranseklausul i arbeidskontrakten

Enkelte arbeidstakere er særlig viktig for bedriften. Dette kan eksempelvis være arbeidstakere som besitter spesiell kunnskap om...

Read More

2 min read

Konkurransebegrensede klausuler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen...

Read More

1 min read

Sykemelding - Retten til sykepenger

En sykmelding er en blankett utfylt av lege når legen mener at en person er arbeidsufør av medisinske grunner. Det kreves tungtveiende medisinske...

Read More

1 min read

Arbeidstakers lojalitetsplikt

Et arbeidsforhold er basert på en gjensidig bindende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En helt grunnleggende forutsetning for et slikt...

Read More

2 min read

En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Arbeidsretten regulerer rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsavtalen mellom partene utgjør fundamentet i arbeidsforholdet, men...

Read More