Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg

Krav på bonus ved oppsigelse

bonus

Mange arbeidstakere inngår såkalte bonusavtaler med den virksomhet de arbeider i. Hva er en bonusavtale, hvordan skal en slik avtale tolkes og har du krav på bonus etter oppsigelse? 

I denne artikkelen skal du som arbeidstaker få svar på en rekke spørsmål knyttet til bonusavtaler mellom deg og din arbeidsgiver. 

Hva er bonus? 

Bonus er en fellesbetegnelse for ulike incentivordninger fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Det er vanlig å skille mellom engangsutbetalinger, årsutbetalinger eller short term incentives og long term incentives. Formålet med bonusordninger er å opprette ett eller flere mål for arbeidstaker å arbeide mot for å bedre resultatene. En gjennomgående tanke bak utbetaling av bonus er det kan motivere ansatte gjennom belønning for bestemt atferd. 

En bonusordning gir arbeidstaker en rett til en økonomisk uttelling dersom ett eller flere nærmere angitte mål oppnås innenfor en konkret tidsperiode. Bonusordninger kan være rettet mot avdelinger, grupper eller helt ned på individnivå. Er bonusordningen rettet mot den enkeltes innsats, kan det stimulere arbeidstakerens følelse av selvbestemmelse. Samtidig vil en bonusordning som er rettet mot en gruppe eller avdeling øke følelsen av å være en del av et team. 

Arbeidsavtalen – hva er avtalt? 

En virksomhet står fritt til å innføre en bonusavtale, samt til å velge hvilken bonusordning de ønsker å praktisere i virksomheten. Dette er et utslag av arbeidsgivers styringsrett. Avtalen vil etter norsk rett være like bindende enten den er inngått skriftlig eller muntlig.  Det er likevel verdt å merke seg at det finnes enkelte tariffavtaler som kan legge begrensninger i virksomhetens rett til å etablere en bonusavtale.  

Er det innført en bonusavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, er det innholdet av denne avtalen som danner grunnlaget for arbeidstakers mulige rettigheter til å opptjene en rett til bonus. Det er altså først i tilfeller hvor en bonusordning faktisk er etablert at den er å anse bindende for partene. For arbeidstakere uten kompetanse om avtaletolkning, vanligvis tolkning av standardkontrakter, vil mange først i ettertid få klarlagt sine rettigheter i forbindelse med en bonusordning. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at det lønner seg å engasjere en dyktig advokat som kan gi tilstrekkelig kvalitetssikring før signering av slike avtaler. Ta kontakt her XX om du ønsker en uforpliktende samtale med vårt team! 

Oppsigelse fra arbeidstaker – har man krav på bonus? 

Hvorvidt en arbeidstaker har krav på bonus ved oppsigelse, beror på en tolkning av avtalens vilkår og innhold. Som regel vil en arbeidstaker som avslutter sitt arbeidsforhold i en virksomhet har krav på utbetaling av all opptjent bonus ved fratredelsestidspunktet, men dette er ikke alltid tilfellet.  

Virksomheter som benytter standardkontrakter i forbindelse med avtale om bonus, innehar ofte et krav om at arbeidstakeren må være i en uoppsagt stilling på utbetalingstidspunktet for å ha krav på bonus. Ved å innta et slikt krav, medfører det at bonusutbetaling ikke skjer dersom den ansatte er i oppsigelsestid. 

Skatt på bonusutbetalinger 

Bonus utbetales på bakgrunn av arbeidsinnsats og er en del lønnen, og er dermed skattepliktig på samme på som ordinær lønn. Beløpet skal i tillegg inngå som en del av feriepengegrunnlaget, ettersom regelen sier at alle utbetalinger som er et resultat av en gitt arbeidsinnsats skal være på å danne grunnlaget for feriepenger. Dersom utbetalingen derimot er en ren overskuddsdeling, skal bonusutbetalingene ikke medregnes i feriepengegrunnlaget. Ettersom bonus skal ses på som lønn, er arbeidsgiver pliktig til å beregne arbeidsgiveravgift av beløpet. 

Bistand i din sak? 

Dersom du ønsker råd og veiledning i forbindelse med tolkning av din bonusavtale, kan våre dyktige arbeidsrett-advokater bistå deg! 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat