4 min read

Permittering - Hvilke regler gjelder nå?

Permittering - Hvilke regler gjelder nå?
Permittering - Hvilke regler gjelder nå?
8:02

Veldig mange har opplevd å bli permittert fra jobb som følge av covid-19 pandemien. Dette var først særlig aktuelt våren 2020, men rapport fra Nav viser at permittering av ansatte i svært stor grad også preger starten på 2021. 

Av Navs rapport fremlagt 2. februar 2021 fremgår det at hele 5 300 arbeidstakere ble permittert fra sine stillinger i uke fire i 2021, og 13 800 arbeidstakere har søkt om dagpenger. Dette er det høyeste antall dagpengesøknader Nav har registrert siden april. Dermed er nivået for arbeidsledighet tilbake til slik situasjonen var i september 2020, med 207 300 arbeidssøkere registrert hos Nav. Økningen i permitteringer knyttes til innstramminger i Oslo og Viken de siste ukene.

Den store økningen i permitteringer grunnet uforutsette hendelser kombinert med regler i stadig endring, kan gjøre det vanskelig å vite hva man har å forholde seg til, både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi opplever at mange har god bruk for advokatbistand i spørsmål om permittering, og at det kan være betryggende å vite at man får hjelp til å ivareta egne rettigheter. 

Hva er permittering

Permittering er en midlertidig løsning som innebærer at arbeidstaker fritas fra sin arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas fra sin lønnsplikt. Man kan være både helt og delvis permittert. Delvis permittering gjør at det kun er deler av stillingsprosenten man er fratatt arbeidsplikt for, mens permittering på heltid innebærer at man er fritatt arbeidsplikt for hele stillingsprosenten. I praksis betyr dette at hvis man arbeider i en 100 prosent stilling til vanlig og blir 30 prosent permittert, skal man kun arbeide 70 prosent og få lønn justert etter dette. 

Hvilke regler for permittering gjelder nå? 

Reglene om permittering følger i all hovedsak ikke av lov, men er ulovfestede og basert på regler fra Hovedavtalen. Unntaket fra dette er «Lov om lønnsplikt under permittering». I Hovedavtalen finnes egne regler for permittering grunnet force majeure; uforutsette hendelser. 

I dagens mediebilde kan det fremstå som at reglene for permittering endres med jevne mellomrom. Vi anbefaler å ta kontakt med advokat dersom du er usikker på hvordan gjeldende regler påvirker deg og ditt arbeidsforhold. Det er viktig å huske på at de grunnleggende vilkår for permittering alltid gjelder, og at arbeidsgiver alltid må forholde seg til disse.

Det viktigste vilkåret for permittering er at det må foreligge en saklig grunn. I tillegg er utgangspunktet at ansiennitetsprinsippet skal legges til grunn for valget av ansatte som skal permitteres. Vi har tidligere skrevet utfyllende om kravet til ansiennitet og saklig grunn, se artikkelen «Endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19» på vår hjemmeside www.arbeidsrettsadvokater.as

I samme artikkel finnes utfyllende informasjon om krav til permitteringsvarsel og hvordan arbeidsgiver skal gjennomføre permitteringsprosessen. Også Arbeidstilsynet skriver utfyllende om disse reglene på sine nettsider, se https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/. 

Flere av de midlertidige reglene som ble vedtatt våren 2020 er ikke lenger gjeldende. Den 1. november 2020 ble permitteringsperioden utvidet til 52 uker. Dette innebærer at arbeidsgivere kan ha ansatte permittert i 52 uker uten at dette reiser spørsmål om oppsigelse. Regjeringen foreslår også å forlenge permitteringsperioden frem til 1. juli, for å unngå at bedrifter må gi ut oppsigelser rett før effekten av vaksinering vises. 

Hovedregelen på nåværende tidspunkt er at arbeidstaker får lønn av sin arbeidsgiver de første 10 dagene av permitteringen. Deretter vil mange permitterte ha rett til å motta dagpenger. 

Vurdering og utvelgelse av hvem som skal permitteres

Vurderingen og utvelgelsen av de som skal permitteres er en helhetlig vurdering bestående av ulike faktorer, som kan inkludere følgende:

  • Ansiennitetsprinsippet – kun et moment i en helhetlig vurdering
  • Saklig grunn til å fravike ansiennitetsprinsippet
    • Faglige kvalifikasjoner
    • Sosiale- og andre hensyn 

Ansiennitetsprinsippet står svakere ved permittering enn oppsigelse.

Utvelgelse til permittering er en helhetlig vurdering, og en advokat kan bistå arbeidsgiver og arbeidstaker i prosessen. 

Arbeidstakers plikt til å møte på arbeid igjen

Når angitt permitteringstid er over er arbeidstaker pliktet til å møte på jobb igjen. Når permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker i alminnelighet være forpliktet til å møte på arbeidet igjen i løpet av en til to dager når arbeidsgiver gir beskjed om det. Det betyr at arbeid i permitteringsperioden må være av midlertidig art og med ubestemt tidsavgrensning.

Dagpenger under permittering 

Retten til å motta dagpenger fra Nav trer altså inn etter at arbeidsgiverperioden er fullført. Det er ikke arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidstaker mottar dagpenger, dette er det arbeidstaker selv som må søke om. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema hos Nav, se www.nav.no/soknader7nb/person/arbeid/dagpenger

Arbeidsgiver skal imidlertid melde fra til Nav om permitteringen så tidlig som mulig, og må inkludere en rekke opplysninger i sitt varsel for at Nav skal kunne behandle søknad om dagpenger. Se Navs artikkel «Veiviser for permittering» på Navs nettsider for en utfyllende liste av momenter og generell veiledning rundt arbeidsgivers plikter, og kontakt advokat dersom du ønsker støtte overfor arbeidsgiver. 

https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering#narSkalJegUtbetaleLonn

Dagpengesats

Satsen for dagpenger er blitt midlertidig forhøyet til 80 prosent av inntekt under 3 ganger grunnbeløpet. For inntekt mellom 3 og 6 ganger grunnbeløpet er satsen fremdeles 62,4 prosent.

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020 og gjelder i skrivende stund frem til 1 juli 2021. 

Ordningen med forhøyet sats gjelder for alle som har fått innvilget dagpenger siden 20. mars 2020.

Oppsigelse ved permittering 

Det er viktig å huske på at permittering kun er en midlertidig løsning. Dette betyr at permittering ikke skal brukes der det er klart at den vil bli permanent. 

Arbeidsgiver har mulighet til å si opp arbeidstaker underveis i permitteringen. Dersom dette gjøres anser man permitteringen som avsluttet, og arbeidsgiverens lønnsplikt trer i kraft slik at arbeidsgiver må betale lønn ut oppsigelsestiden. 

Også arbeidstaker kan velge oppsigelse under permittering, etter at arbeidsgiverperioden er fullført. Oppsigelsen kan gis med 14 dagers varsel. Fristen på 14 dager gjelder også dersom du kun er delvis permittert fra bedriften. Det er viktig å legge merke til at dersom arbeidstaker leverer en oppsigelse under permittering er oppsigelsestiden kun 14 dager, altså vesentlig kortere enn det som normalt er avtalt i arbeidsavtalen.

Bistand i din sak

Vi er et engasjert team av advokater som brenner for arbeidsrett. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi kan bistå deg enten du er arbeidsgiver som ønsker hjelp i prosessen rundt å permittere ansatte, eller arbeidstaker som søker støtte for å ivareta dine rettigheter i en permitteringsprosess. 

Kilder:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-06-22
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/id2827853/
https://www.nav.no/arbeid/no/permittert/

Endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19

Endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19

Covid-19 pandemien har ført til at mange tusen arbeidstakere har blitt permittert fra sitt arbeid. Dette medfører store konsekvenser både for...

Read More
Permittering

Permittering

Permittering er gjerne aktuelt i de tilfellene hvor virksomheten må innskrenke driften midlertidig, men verken arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker...

Read More
Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Oppsigelse som følge av nedbemanning er svært vanlig. Bedrifters behov for nedbemanning varierer og påvirkes ofte av svingninger i markedet....

Read More