3 min read

Permittering

Permittering
Permittering
6:38

Permittering er gjerne aktuelt i de tilfellene hvor virksomheten må innskrenke driften midlertidig, men verken arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker at arbeidsforholdet skal opphøre. Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt.

Permittering er ikke bestemt ved lov, men følger av ulovfestede regler. Videre er tariffavtale, praksis fra arbeidslivet, rettspraksis og sedvanerett viktige rettskilder dersom man er i tvil om regelverket. Utgangspunktet for om det er ansett lovlig å permittere en ansatt eller ikke vil være avhengig av situasjonen på permitteringstidspunktet.

 • Hvordan gjennomfører man en permittering?
  I utgangspunktet vil permittering skje ved at arbeidsgiver gir et påbud til arbeidstaker om at arbeidstaker blir midlertidig løst fra sin stilling på arbeidsplassen. I den perioden hvor arbeidstaker er løst fra sin arbeidsplikt, vil arbeidsgiver ikke være forpliktet til å betale arbeidstaker lønn. Noen krav må være oppfylt dersom arbeidsgiver ensidig skal si opp en arbeidstaker. Betydningen av at disse vilkårene ikke er oppfylt betyr at permitteringen ikke anses å være gyldig.
 • Det første arbeidsgiver må gjøre dersom det blir aktuelt med permittering, er å gi arbeidstaker et varsel. Det følger av Hovedavtalen til LO og NHO at permittering skal gis med et varsel på minst 14 dager, noe som betyr at arbeidstaker skal jobbe i virksomheten i 14 dager frem i tid.
 • Varsel om permittering skal gis skriftlig.
 • Permittering må ha en saklig grunn. Vi anbefaler at permittering følger de samme reglene som gjelder ved en oppsigelse. Det betyr at arbeidsgiver bør kalle inn arbeidstaker til et drøftelsesmøte hvor partene snakker sammen om situasjonen.
 • Permitteringsvarselet må inneholde permitteringens sannsynlige lengde. Dersom det ikke er mulig å angi permitteringstidens lengde, må det oppgis et tidspunkt hvor permitteringsbehovet skal drøftes med den tillitsvalgte og arbeidstaker.
 • Arbeidsgiver må legge ansienniteten til arbeidstakerne til grunn ved vurderingen av hvem som skal permitteres. Det er mulig å gjøre unntak fra ansiennitet, så lenge det foreligger saklig grunn for det.
 • Permittering må ikke skje utover 6 måneder, med mindre partene er enige om atpermittering kan skje utover dette. Dersom det for eksempel på permitteringsdagen erkjent at permittering kommer til å skje for en lang og varig periode, vil det ikke væreadgang til å bruke permisjon.
 • Er det klart eller overveiende sannsynlig at permitteringen er permanent må det gis oppsigelse og ikke permittering.
 • Arbeidstaker har rett på å få et permitteringsbevis fra arbeidsgiveren som angir grunnen til permitteringen og permitteringstidens sannsynlige lengde.
 • Skal arbeidsgiver si opp 10 arbeidstakere eller mer må arbeidsgiver melde fra om det til Arbeids- og velferdsetatens å tidlig som mulig.

Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering
I den første tiden hvor arbeidstaker er permittert har arbeidstaker krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver. Arbeidsgiverperioden løper fra og med den første arbeidsdag permitteringen starter og i ti arbeidsdager frem i tid. Det foreligger ulike grader av permittering. Arbeidstaker kan være hel permittert eller delvis permittert. Ved 40- 100 prosent permittering vil arbeidstaker ha krav på lønn i 10 arbeidsdager fra arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden). Ved 40 prosent og mindre permittering vil arbeidstaker ha krav på lønn i 15 arbeidsdager.

Unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale lønn i arbeidsgiverperioden:
Arbeidsgiver er ikke pliktig å betale permitteringslønn dersom permitteringen er et resultat av en arbeidskamp, for eksempel dersom det har foregått en streik eller lockout som har ført til at virksomheten har blitt nedlagt. Det samme gjelder dersom det har skjedd en naturkatastrofe, har oppstått brann eller en ulykke, har oppstått en gå- sakte aksjon eller overtidsnekt av de ansatte. For at arbeidsgiver skal unntas fra å betale lønn i arbeidsgiverperioden må det foreligge nødvendig årsakssammenheng mellom arbeidskampen eller naturkatastrofen og permitteringen.

Opphør av permitteringsperioden
Så snart permitteringsperioden er over, vil arbeidstaker ha rett og plikt til å fortsette i virksomheten igjen. Dersom arbeidstaker har blitt oppsagt i permitteringsperioden plikter arbeidstaker å jobbe ut oppsigelsestiden, med mindre arbeidstaker har skaffet ny arbeidsgiver. Har ikke arbeidstaker mottatt en angitt dato for når personen skal være tilbake på jobb, plikter arbeidstaker å møte opp på arbeidsplassen en til to dager etter at arbeidsgiver gir beskjed om at permitteringen er opphørt.

Oppsigelse av arbeidsforhold i permitteringen
Det er naturlig at arbeidstaker ønsker å si opp sin stilling. Arbeidstaker plikter ikke å fortsette sitt arbeidsforhold i en permittering, men kan likevel ikke si opp sin stiling samme dag som hun/han mottar permitteringsvarsel. Arbeidstaker må vente til arbeidsgivers lønnspliktdager er over.

(hyperkobling til arbeidsgivers lønnsplikt under permittering).

Arbeidstaker har kun 14 dagers varsel og starter å løper fra den dag arbeidsgiver mottar oppsigelsen. Har arbeidstaker sagt opp sin stilling selv vil arbeidstaker ikke være pliktig å møte opp på arbeidsplassen når permitteringsperioden er over. Arbeidstaker står fritt til å si opp sin stilling og bestemmer selv om hun/ han vil bruke den lovbestemte oppsigelsesfristen. Har arbeidsgiver sagt opp den ansatte, må arbeidsgiver følge den avtalte eller lovbestemte oppsigelsesfristen. Arbeidstaker har rett til å motta lønn på vanlig måte fra arbeidsgiver, forutsatt at arbeidstaker stiller med sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker velger å ikke stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver, plikter ikke arbeidsgiver å betale lønn. Det gjelder også dersom arbeidstaker har valgt å tiltre et nytt arbeidsforhold.

Arbeidstakers rett på dagpenger
Arbeidstakere har krav på dagpenger fra NAV i den perioden de er permittert. Det er et vilkår for å få dagpenger at arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent. Dagpenger ytes i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder ved hel eller delvis permittering.

Seksuell trakassering av menn på arbeidsplassen

Seksuell trakassering av menn på arbeidsplassen

Er du mannlig arbeidstaker som opplever at uønsket seksuell oppmerksomhet gjør at arbeidshverdagen din er ubehagelig? Eller observerer du at din...

Read More
Endringsoppsigelse - Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme?

Endringsoppsigelse - Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme?

En endringsoppsigelse er når arbeidsgiver sier opp arbeidstakerens opprinnelige arbeidsavtale, og samtidig tilbyr en ny avtale. Dette gjøres når...

Read More
Mobbing på arbeidsplassen - Hvilke rettigheter har du?

Mobbing på arbeidsplassen - Hvilke rettigheter har du?

Mange opplever å bli mobbet på arbeidsplassen. SSB har anslått at dette gjelder hele 5% av arbeidstakere i Norge. Dette betyr at det kan være hele...

Read More