3 min read

Mobbing på arbeidsplassen - Hvilke rettigheter har du?

Mobbing på arbeidsplassen - Hvilke rettigheter har du?
Mobbing på arbeidsplassen - Hvilke rettigheter har du?
6:30

Mange opplever å bli mobbet på arbeidsplassen. SSB har anslått at dette gjelder hele 5% av arbeidstakere i Norge. Dette betyr at det kan være hele 150 000 som blir utsatt for mobbing på jobb.

Det kan være vanskelig å vite om man selv eller kollegaer blir mobbet på jobb. Kanskje opplever man ubehag rundt kollegaer eller overordnede/ledere, men er usikker på om man faktisk er utsatt for mobbing på jobb. Kanskje en kollega har blitt sykemeldt uten at arbeidsgiver vet den egentlige grunnen?

Arbeidstilsynet definerer mobbing som når «negative hendelser systematisk og vedvarende rettes mot en og samme person» og at mobbing kan ta mange former som kan dreie seg om

  • utelukket fra det sosiale nettverket på jobben
  • stadig forbigått eller oversett når oppgaver skal utdeles
  • uriktig eller overdrevet beskyldt for dårlig arbeid
  • ertet
  • fleipet med
  • latterliggjort

Kanskje kjenner du noen som har blitt utsatt for mobbing på jobb, eller selv har blitt utsatt for dette? Eller at du som arbeidsgiver har mistanke om at mobbing var grunnen til at en ansatt leverte sykemelding? 

Mobbing er en form for trakassering. Det har blitt økt fokus på trakassering de siste årene hvor #Metoo kampanje bidro til økt fokus på seksuell trakassering.

Konsekvenser av mobbing på arbeidsplassen

Å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen / jobb kan få veldig alvorlige konsekvenser for den det gjelder, hvor blant annet konsekvenser som angst, psykisk nedbrytende, lav selvrespekt, økte helseplager / fysiske smerter og depresjon forekommer. Studier har vist at menn og kvinner er like utsatt for mobbing på jobb. Disse konsekvensene kan føre til sykemeldinger.

Hva sier norsk lov om mobbing? (Arbeidsmiljøloven)

Begrepet «mobbing» brukes ikke i Arbeidsmiljøloven, men vi finner dette regulert under AML § 4-3 (3). Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. 

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Arbeidstilsynet påpeker også at det er viktig å merke seg at trakassering er en rettsregel hvor enhver tid gjeldende moralske og sosialt aksepterte handlingsnormer i samfunnet skal legges til grunn (referanse Arbeidstilsynet). Det betyr at hva som defineres som «trakassering» vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen.

På denne måten åpner lovbestemmelsen for at trakassering kan tillegges ulikt innhold til forskjellig tid, avhengig av hva som er gjeldende normer i samfunnet og hva som er sosialt akseptert. Handlinger som på ett gitt tidspunkt var innenfor normene i samfunnet, kan på et annet tidspunkt bli sett på som trakassering. På samme måte kan toleransegrensen for hva som er trakassering være forskjellig i ulike miljøer og kulturer, samt individuelle forskjeller. 

Når man vurderer om handlinger eller ytringer er trakasserende, må det også vurderes om de likevel må tåles fordi de ligger innenfor grensen av normal og påregnelig atferd.

Hvem har ansvaret? 

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig». Dette vurderes fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd jf. AML § 4-1 (1). 

Siden arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha implementert følgende rutiner og systemer:

  • Forebygging / sikre arbeidsmiljøet
  • Varsling (avvikssystem / kanaler for melding av avvik)
  • Tiltak 

Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver / verneombud blir varslet/ informert (gjennom avvikssystemer / kanaler for melding av avvik). Etter at kartlegging er gjort og tiltak foreslått, plikter du som arbeidstaker å bidra til gjennomføringen av tiltakene. 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Tillitsvalgte og Bedriftshelsetjenesten på en arbeidsplass vil også ha ulike roller når det gjelder oppfølging av påstander om trakassering/mobbing, bistand til håndtering av slike saker, samt kartlegging av prosesser på arbeidsplassen for å foreslå tiltak som virker forebyggende samt redusere risikoen for helseskade etter trakassering /mobbing.

Utsatt for mobbing på jobb – hva skal jeg gjøre?

Dersom du er arbeidstaker og har blitt utsatt for mobbing på jobb, så skal du varsle arbeidsgiver eller verneombud på arbeidsplassen din. Du er også pliktig til å melde ifra hvis du vet om andre som har blitt trakassert på arbeidsplassen din. 

Dersom du er arbeidsgiver og har blitt gjort oppmerksom på mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen, har du som arbeidsgiver aktivitetsplikt (undersøkelses – og aktivitetsplikt) til å håndtere situasjonen til arbeidsmiljøet igjen er i samsvar med arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstaker skal bidra til gjennomføringen av tiltakene utarbeidet. Dersom saken ikke lar seg løse for arbeidstaker, kan arbeidstaker også varsle Arbeidstilsynet selv. Arbeidstilsynet er en statlig etat som har som mål om å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, men Arbeidstilsynet vil ikke vurdere krav om erstatning. 

Rettigheter og eventuell erstatning

Dersom du har blitt utsatt for mobbing eller trakassering kan du ha krav på erstatning dersom du har lidd et økonomisk tap. Det kan være vanskelig å være klar over hvilke rettigheter eller eventuelle krav på erstatning man kan ha rett til. 

Sykemelding

Mobbing på arbeidsplassen i seg selv vil ikke gi rett til sykemelding, men de fysiske og psykiske konsekvensene av mobbing kan føre til at arbeidstakere blir sykemeldt. Det er i arbeidstakers og arbeidsgivers interesse å sikre et godt arbeidsmiljø for å unngå sykefravær. 

Bistand til din sak / referanser

Er du arbeidstaker og har du blitt utsatt for mobbing og er usikker på dine rettigheter eller eventuelle krav om erstatning? Da kan vi bistå.

Er du arbeidsgiver som har spørsmål og trenger veiledning rundt mobbing og trakassering, eller lurer på arbeidsgivers rettigheter rundt oppsigelse av ansatte som utfører mobbing? 

Ta kontakt for en uforpliktende prat og få bistand av et engasjert team av advokater som brenner for arbeidsrett! 

Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Selv om det anbefales at flest mulig har hjemmekontor under den pågående pandemien, er det fortsatt mange som utfører arbeid på en arbeidsplass...

Read More
Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Et godt arbeidsmiljø er svært viktig for de aller fleste. Vi tilbringer mye av tiden vår på arbeidsplassen, og arbeidsmiljøet har derfor stor...

Read More
Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering er et alvorlig og utbredt problem på norske arbeidsplasser, som fikk særlig oppmerksomhet etter bevegelsen #Metoo fra 2017.

Read More