3 min read

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?
Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?
5:20

Et godt arbeidsmiljø er svært viktig for de aller fleste. Vi tilbringer mye av tiden vår på arbeidsplassen, og arbeidsmiljøet har derfor stor innvirkning på hvordan vi har det. Likevel er dårlig arbeidsmiljø vanlig. 

Arbeidsmiljøet varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. SSB anslår at to prosent av sysselsatte personer i 2019 var utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater én gang i måneden eller oftere. I tillegg opplevde enda to prosent å bli utsatt for det samme fra sin overordnede på arbeidsplassen. 

Rundt fem prosent av arbeidstakere, tilsvarende rundt 150 000 mennesker, i Norge har blitt utsatt for mobbing, og fire prosent av arbeidstakere opplevde at de hadde blitt seksuelt trakassert månedlig eller mer i 2019.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sikre at arbeidsmiljøet i virksomheten ikke får negativ innvirkning på arbeidstakerne. 

Kanskje er du arbeidstaker som jobber på en arbeidsplass med dårlig arbeidsmiljø og lurer på hva du har krav på at gjøres? Eller kanskje du er arbeidsgiver som lurer på hva loven sier om krav til arbeidsmiljø og hvilke tiltak du må gjennomføre? 

Vi som advokater har lang erfaring med å bistå arbeidstakere og arbeidsgivere i spørsmål om arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Artikler om arbeidsmiljø:

Krav til arbeidsmiljø på hjemmekontor
Korona og forebygging av smitte – Arbeidsgivers ansvar

Hva sier norsk lov om ansvaret for et godt arbeidsmiljø? 

I arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-1 stilles det krav om at arbeidsmiljøet i bedriften skal være «fullt forsvarlig». Dette vurderes fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

I tillegg stiller loven mer konkrete krav, blant annet i aml. § 4-3 om det psykososiale arbeidsmiljøet. Det følger av denne at: 

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Dette er et overordnet ansvar, som innebærer at arbeidsgiver må sikre at en rekke rutiner og systemer er på plass i bedriften:

  • Forebygging / sikring av arbeidsmiljøet
  • Varsling (avvikssystem / kanaler for melding av avvik)
  • Tiltak 

Arbeidsgivers plikt til å sikre arbeidsmiljøet – forebygging 

I lovens krav om at arbeidsgiver skal sikre at arbeidsmiljøet er «fullt forsvarlig» og at arbeidstakeren ikke opplever trakassering eller annen utilbørlig opptreden ligger det blant annet et krav til forebygging. Dette innebærer at arbeidsgiver ikke bare må ta affære dersom slike hendelser finner sted, men også må være i forkant og arbeide for at forhindre slik oppførsel. 

Ifølge Arbeidstilsynet innebærer arbeidsgivers plikt til å forebygge mot et dårlig arbeidsmiljø blant annet at arbeidsgiver, sammen med de ansatte i bedriften, skal kartlegge og risikovurdere forhold i arbeidet som kan lede til trakassering, og iverksette nødvendige tiltak som reduserer risikoen for dette.

Arbeidsgivers plikt til å sikre arbeidsmiljøet – avvikssystem 

Alle arbeidsplasser må ha et avvikssystem som alle ansatte er kjent med. Arbeidsgiver har også en undersøkelses- og aktivitetsplikt hvis de får indikasjoner på at arbeidsmiljøet ikke er fullt forsvarlig, for eksempel ved at en arbeidstaker rapporterer om mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. 

Arbeidsgiver må altså sørge for at sin virksomhet har et system for avvik, og at de ansatte er kjent med dette systemet. De ansatte skal være klar over hvordan problemer på arbeidsplassen meldes fra om og hvem de kan henvende seg til. Dette er en del av arbeidsgivers plikt til å sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig jf. arbeidsmiljøloven. 

At bedriften skal ha rutiner for interne varsler følger av arbeidsmiljøloven § 2 A-6. Du kan lese mer om varsling på arbeidsplassen her.

Dårlig arbeidsmiljø – hva kan arbeidstaker gjøre? 

Arbeidstakere må benytte seg av de systemene som finnes på arbeidsplassen. Dette innebærer å melde fra om avvik gjennom avvikssystemet. Ofte vil det være naturlig at arbeidstaker henvender seg til verneombud og/eller tillitsvalgte på arbeidsplassen. 

Dersom du har meldt fra om dårlig arbeidsmiljø på arbeidsplassen, eksempelvis trakassering eller mobbing, plikter du å bidra til å gjennomføre de tiltak arbeidsgiver innfører for å motvirke dette. 

Er du arbeidstaker som opplever at arbeidsgiver ikke tar deg på alvor når du melder fra om avvik? Vi opplever at mange har god nytte av advokatbistand i slike saker. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. 

Kilder:
https://www.ssb.no/statbank/table/07874/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/10477/tableViewLayout1/
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-06-17-62/%C2%A74-1
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/trakassering/

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering er et alvorlig og utbredt problem på norske arbeidsplasser, som fikk særlig oppmerksomhet etter bevegelsen #Metoo fra 2017.

Read More
Varsling på arbeidsplassen

Varsling på arbeidsplassen

Varsling på en arbeidsplass innebærer at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold. Fokuset på varsling økte som en følge av bevegelsen...

Read More
Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Selv om det anbefales at flest mulig har hjemmekontor under den pågående pandemien, er det fortsatt mange som utfører arbeid på en arbeidsplass...

Read More