2 min read

En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
4:06

Arbeidsretten regulerer rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsavtalen mellom partene utgjør fundamentet i arbeidsforholdet, men må samtidig utfylles og begrenses av lovfestede regler som regulerer plikter og rettigheter i arbeidsforhold. I denne artikkelen skal det gis en innføring i arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Hva er et arbeidsforhold? 

Et arbeidsforhold betegnes ofte som er avtaleforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Med arbeidstaker menes enhver person som utfører arbeid i en annens tjeneste, mens arbeidsgiver betegner enhver som har ansatt arbeidstaker til å utføre arbeid i sin tjeneste.

Det som skiller et arbeidsforhold fra andre kontraktsforhold, er at det innebærer et underordningsforhold slik at arbeidsgiver får en styringsrett overfor arbeidstakeren. Gjennom arbeidsforholdet forplikter arbeidstakeren seg til å utføre arbeid for arbeidsgiveren i samsvar med arbeidsgivers ledelse, og der sistnevnte bærer risikoen for at arbeidsinnsatsen resulterer i et arbeidsresultat. 

Arbeidsavtalen – regulering av arbeidsforholdet

En arbeidsavtale anses som en gjensidig bindende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og danner grunnlaget i arbeidsforholdet. At avtalen er gjensidig bindende betyr at begge parter har gjensidige rettigheter og plikter. For arbeidstaker innebærer det å stille personlig arbeidskraft og resultat mot vederlag og retten til arbeid hos arbeidsgiver. Arbeidsavtalen regulerer vanligvis flere sider ved arbeidsforholdet, eksempelvis lønn og opphør. Utgangspunktet for å vurdere hva avtalen faktisk regulerer er ordlyden samt bakgrunnsmateriale som avtalen bygger på. 

Arbeidsmiljøloven og øvrige bestemmelser

Arbeidsmiljøloven regulerer rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker når det gjelder inngåelse, under og ved avslutningen av et arbeidsforhold. I henhold til arbeidsmiljøloven § 1-9 er reglene i loven preseptoriske, hvilket vil si at loven ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven skal blant annet sikre et godt arbeidsmiljø, trygge ansettelsesforhold, likebehandling i arbeidslivet og et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.  

Som arbeidstaker i et arbeidsforhold etablerer dessuten også annen lovgivning en rekke rettigheter og plikter. Folketrygdloven har for eksempel regler som gir arbeidstakere rett til blant annet arbeidsavklaringspenger og sykepenger i tilfeller de ikke er i stand til å arbeide på grunn av sykdom.

Krav til skriftlig arbeidsavtale

I henhold til prinsippet om avtalefrihet står partene i utgangspunktet fritt når det gjelder innholdet og omfanget av arbeidsforholdet. Variasjonen av typer arbeidsavtaler er stor da de ofte utformes konkret til en stilling på et konkret fagfelt. Arbeidsmiljøloven § 14-6 oppstiller likevel et absolutt krav om at alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder både faste stillinger, midlertidig ansettelser og tilkallingskontrakter. 

Opphør av arbeidsforholdet 

Et arbeidsforhold kan opphøre ved gjensidig avtale mellom partene. Det vanligste er likevel at arbeidsforholdet opphører som følge av en oppsigelse fra en av partene. Med oppsigelse menes at arbeidsgiver eller arbeidstaker ensidig erklærer at forholdet skal avsluttes. Dersom det foreligger et vesentlig mislighold fra en av partene, kan dette føre til avskjed uten forhåndsvarsel. Ved opphør vil alle forpliktelser i den gjensidige bindende arbeidsavtalen avsluttes. 

Bistand i din sak? 

Tvister om arbeidsforhold kan oppleves uoversiktlig og kompliserte. I slik tilfeller kan det lønne seg å engasjere en advokat med bred erfaring og kunnskap fra arbeidsretten. 

Står du i en arbeidsrettslig tvist, kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen hjelpe deg! Ta kontakt for en uforpliktende samtale! 

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Hva er lojalitetsplikt? Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at partene i et kontraktsforhold plikter å opptre lojalt overfor hverandre....

Read More
Å jobbe som lærling i arbeidslivet - Dette må du vite!

Å jobbe som lærling i arbeidslivet - Dette må du vite!

En lærling har flere rettigheter og plikter etter både opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og ofte gjennom tariffavtaler. Ikke alle er klar over...

Read More
Arbeidstakers lojalitetsplikt

Arbeidstakers lojalitetsplikt

Et arbeidsforhold er basert på en gjensidig bindende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En helt grunnleggende forutsetning for et slikt...

Read More