1 min read

Sykemelding - Retten til sykepenger

Sykemelding - Retten til sykepenger
Sykemelding - Retten til sykepenger
2:52

En sykmelding er en blankett utfylt av lege når legen mener at en person er arbeidsufør av medisinske grunner. Det kreves tungtveiende medisinske grunner for å få sykemelding ved sykdom eller skade. 

Hvor lenge har arbeidstaker rett til sykepenger? 

Norsk lovgivning fastsetter at en arbeidstaker kan være sykemeldt med rett til sykepenger inntil ett år. Tidsbegrensingen gjelder uavhengig av om arbeidstaker er helt eller delvis sykemeldt, og er et utslag av ønsket om at arbeidstaker skal tilbake i arbeid. Etter 12 måneder med sykemelding kan det være aktuelt for arbeidstaker å søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd. 

Hvor mye sykepenger har arbeidstaker rett til å få utbetalt? 

Arbeidsgiver er økonomisk ansvarlig for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene. Sykepenger skal utbetales fra og med første sykedag, forutsatt at arbeidstakeren har vært ansatt hos arbeidsgiver i minst fire uker. I arbeidsgiverperioden skal den inntekt sykepengene regnes ut etter, beregnes etter månedsinntekten. Denne beregnes ved å ta gjennomsnittet fra arbeidsinntekten arbeidstaker hadde i en periode før sykdommen inntraff. 

Fra og med 17. sykedag har NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Det forutsettes da at søkeren har en viss tilknytning til den norske folketrygden, til arbeidslivet og en viss arbeidsinntekt før arbeidsuførheten inntraff. For arbeidstakere skal sykepenger utgjøre hundre prosent av sykepengegrunnlaget. Sykepengegrunnlaget beregnes ved at månedsinntekten omregnes til årsinntekt. Det ytes likevel kun sykepenger opptil 6 G. 

Rett til nye sykepenger?

 Er alle 52 ukene brukt opp, fastsetter folketrygdloven § 8-12 (2) at en arbeidstaker må være helt arbeidsfør i 26 uker for å få rett til nye sykepenger fra NAV. For å få rett til nye sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden må arbeidstaker ha gjenopptatt arbeidet og vært helt arbeidsfør i 16 dager. Dette følger av folketrygdloven § 8-19 (4). 

Oppsigelse grunnet sykdom – lovlig? 

Arbeidsmiljøloven § 15-8 fastsetter at en arbeidstaker ikke kan sies opp på grunn av sykefravær de første 12 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte. Dette betyr at bare i tilfeller det ikke er sannsynlig at arbeidstakeren vil kunne komme tilbake i jobb, kan vedkommende sies opp etter at verneperioden er over. 

Bistand i din sak? 

Reglene om sykepenger ved sykemelding oppleves for mange som kompliserte. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS kan vi bistå deg som er arbeidstaker og ønsker bistand. Erfaringsmessig ser vi at stadig flere arbeidstakere ønsker bistand fra en advokat ved spørsmål om rettigheter ved sykemelding. 

Vikariat eller midlertidig stilling

Vikariat eller midlertidig stilling

Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast med en tidsubegrenset arbeidsavtale. Dette innebærer at arbeidsforholdet...

Read More
Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Retten til ferie er ett av godene man har som arbeidstaker, og er viktig for mange. Arbeidstakeres rett til ferie reguleres av ferieloven.

Read More
Arbeidsgivers anledning til å flytte arbeidstakers stilling

Arbeidsgivers anledning til å flytte arbeidstakers stilling

Arbeidsgiver har anledning til å organisere, fordele og bestemme tiltak som påvirker virksomheten i kraft av styringsretten. Denne styringsretten er...

Read More