2 min read

Arbeidsgivers anledning til å flytte arbeidstakers stilling

Arbeidsgivers anledning til å flytte arbeidstakers stilling
Arbeidsgivers anledning til å flytte arbeidstakers stilling
4:58

Arbeidsgiver har anledning til å organisere, fordele og bestemme tiltak som påvirker virksomheten i kraft av styringsretten. Denne styringsretten er nødvendig for at arbeidsgiver kan tilpasse seg de endringer virksomheten måtte stå overfor.  I noen tilfeller kan det likevel være vanskelig å vite hvor grensen for hvilke tiltak arbeidsgiver kan gjennomføre, særlig når det gjelder drastisk omorganisering hvor arbeidstakeres stilling blir flyttet. 

Denne artikkelen gir deg svar på hvilke rettigheter du har og hvor langt styringsretten strekker seg i tilfeller hvor arbeidsgiver endrer arbeidssted.  

Arbeidsgivers styringsrett 

Arbeidsgiver har styringsrett overfor sine ansatte. Dette innebærer at arbeidsgiver har anledning til å organisere, lede, fordele og kontrollerer arbeidet i virksomheten. Styringsretten kan sees på som en ensidig makt til å treffe avgjørelser og fastsette bestemmelser med bindende virkning for arbeidstaker og arbeidsforholdet. 

Styringsretten åpner for at arbeidsgiver kan bestemme tiltak som påvirker arbeidstaker til fordel for bedriften. Ettersom styringsretten er ulovfestet, kan det i noen tilfeller være uklart hvor langt den strekker seg og hva arbeidsgiver har anledning til å utrette i kraft av styringsretten. 

Begrensning av arbeidsgivers styringsrett 

Selv om arbeidsgivers styringsrett kan fremstå som relativ fri, er den ikke ubegrenset. Styringsretten må utøves innenfor rammen av lov, tariffavtale og arbeidsavtalen. 

Begrensning av styringsretten ved lov 

I arbeidsmiljøloven er arbeidsgivers styringsrett begrenset av ufravikelige lovbestemmelser. Eksempler på dette er stillingsvernreglene som krever at oppsigelse er saklig, reglene om midlertidig ansettelse og arbeidstidsreglene. 

Begrensning av styringsretten ved tariffavtale 

Tariffavtalen vil i mange tilfeller kunne begrense styringsretten fordi den inneholder informasjon og drøftelsesplikt samt ufravikelige rettigheter som pensjon, lønn og medbestemmelsesrett. 

Begrensning av styringsretten gjennom arbeidsavtalen 

Arbeidsgivers styringsrett kan aldri gå ut over rammene av det arbeidsforholdet som er avtalt. Dette innebærer at arbeidsgiver i medhold av styringsretten ikke kan overstyre og endre arbeidsforhold som er avtalt og kontraktregulert uten at partene er enig om å inngå en ny avtale. Hvilke begrensninger som gjelder, beror på en konkret tolkning av partenes arbeidsavtale. Regulerer ikke arbeidsavtalen det forhold som arbeidsgiver ønsker å endre vil det være større adgang til endring i kraft av styringsretten. 

Arbeidsgivers adgang til å endre arbeidssted

Hvorvidt arbeidsgiver kan velge å flytte arbeidstaker fra et sted til en annen beror på en tolkning av arbeidsavtalen og må vurderes konkret i hvert tilfelle. Står det uttrykkelig at arbeidstaker skal være underlagt den aktuelle stillingen på en spesifikk avdeling vil det være mindre adgang til å endre arbeidssted. Dersom det ikke er spesifisert i avtalen vil det imidlertid la seg gjøre i større grad. Det er i rettspraksis gitt uttrykk for at arbeidstaker må finne seg i endring av arbeidsplass dersom dette ikke fremstår som urimelig. 

Det er likevel viktig å være klar over at arbeidsgiver aldri kan pålegge endringer som medfører at arbeidsforholdets grunnpreg endres. Grunnpreget vil typisk være stillingens kjernetrekk og dette anses som endret dersom hovedinnholdet i arbeidskontrakten er vesentlig forandret. Hvorvidt arbeidsforholdets grunnpreg er endret beror på en konkret sammenligning av stillingsinnholdet før og etter den konkrete endringen. En endring som skjer innenfor grunnpregets rammer vil være legitim i kraft av styringsretten. 

Endringsoppsigelse 

I noen tilfeller har arbeidsgiver behov for å treffe beslutninger som overskrider styringsretten. Dersom dette medfører vesentlige eller betydelige endringer i arbeidsforholdet kreves det enten at det blir inngått en ny avtale eller at arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, men gir arbeidstaker tilbud om en ny stilling med endret arbeidsinnhold. Dette kalles for en endringsoppsigelse og brukes i de tilfeller hvor arbeidsgiver ønsker endringer som ikke lar seg utøve i kraft av styringsretten. Dette skal fremstå som et alternativ for arbeidstaker som ikke ønsker endring av arbeidsplass. 

 For å gjennomføre endringsoppsigelse stilles det krav til at de formelle oppsigelseskravene som drøftelsesmøte, formkrav og saklig oppsigelse er oppfylt. Jf. arbeidsmiljøloven § 15-1 og § 15-7. 

Har du spørsmål?

Det kan i mange tilfeller være utfordrende å vite hvor langt arbeidsgiver styringsrett strekker seg. Har du spørsmål om dine rettigheter ved endring i arbeidsforholdet eller ønsker veiledning anbefaler vi deg å ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Hva er lojalitetsplikt? Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at partene i et kontraktsforhold plikter å opptre lojalt overfor hverandre....

Read More
Arbeidstid

Arbeidstid

Utgangspunktet for arbeidstakers arbeidstid er at den kan reguleres i arbeidsavtalen. Den ansatte er forpliktet til å følge den arbeidstid på døgnet...

Read More
Endringsoppsigelse - Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme?

Endringsoppsigelse - Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme?

En endringsoppsigelse er når arbeidsgiver sier opp arbeidstakerens opprinnelige arbeidsavtale, og samtidig tilbyr en ny avtale. Dette gjøres når...

Read More