2 min read

Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen
Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen
5:23

Selv om det anbefales at flest mulig har hjemmekontor under den pågående pandemien, er det fortsatt mange som utfører arbeid på en arbeidsplass sammen med kollegaer. Manglende muligheter til å ha hjemmekontor, og daglig nærkontakt med andre, kan fort bli et usikkerhetsmoment i hverdagen. Da er det greit å vite at man som arbeidstaker har krav på tilrettelegging fra arbeidsgiver, og at arbeidsgiver plikter å gjennomføre forebyggende tiltak. 

Hva sier loven om arbeidsgivers plikter? 

Arbeidsgivers plikt til å forebygge koronasmitte på arbeidsplassen følger av arbeidsmiljølovens regler om krav til arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet på arbeidsplassen skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Ved planlegging og utforming av arbeidet, skal det alltid legges vekt på å forebygge skader og sykdommer hos arbeidstakerne. 

Standarden for helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Arbeidsgiver er selv ansvarlig for at driften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det innebærer at arbeidsgiver må holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter som vedtas i forbindelse med koronapandemien. 

Koronaforskriften gir utfyllende regler om smitteverntiltak ved koronautbruddet. Forskriften inneholder blant annet informasjon om hvilke arbeidstakere som må bli satt i karantene, samt forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner med høyt tiltaksnivå. 

Arbeidsgivers plikt til å kartlegge og vurdere risiko 

For å forebygge smitte av koronavirus, skal arbeidsgiver gjennomfører en risikovurdering av den potensielle smittefaren på arbeidsplassen. Dette er særlig viktig på arbeidsplasser hvor arbeidstakerne er i kontakt med mange mennesker gjennom arbeidsdagen. Risikovurderingen skal gjennomføres som en kontinuerlig prosess, der det gjøres jevnlige kartlegginger og vurderinger av faren for smitte på arbeidsplassen. Arbeidsgiver bør derfor dokumentere at det foretas løpende risikovurderinger. 

I følge Arbeidstilsynet er det flere ulike risikofaktorer som skal kartlegges av arbeidsgiver i forbindelse med koronaviruset: 

 • Arbeidstakere i risikogrupper (se Folkehelseinstituttet for mer informasjon)
 • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum
 • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
 • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
 • Manglende opplæring for de ansatte
 • Reisevirksomhet 

Kartlegging og risikovurdering av de ovennevnte faktorer, skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og de tillitsvalgte. Dersom virksomheten er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, kan denne kontaktes ved behov for bistand til en risikovurdering og planlegging av tiltak. 

Forebyggende tiltak

Arbeidsgiver skal iverksette forebyggende tiltak for å fjerne eller redusere risikoen for smittespredning på arbeidsplassen. Det skal utarbeides en handlingsplan i forbindelse med tiltakene, og arbeidstakerne skal informeres om hvilke tiltak som er iverksatt. Tiltakene kan bestå av å gi arbeidstakerne generell informasjon om smittevern, eller fysiske tiltak som er til stede på arbeidsplassen. 

Det aller viktigste tiltaket er at arbeidstakere med koronasymptomer skal holde seg hjemme og ikke møte fysisk på jobb. Dette innebærer at arbeidsgiver må legge til rette for at arbeidstaker kan bli hjemme, selv ved milde symptomer. Arbeidsgiver kan ikke kreve at arbeidstaker med symptomer på luftveissykdom skal møte på jobb. En arbeidstaker med påvist koronasmitte skal alltid holde seg hjemme. 

Eksempler på andre forebyggende smitteverntiltak på arbeidsplassen: 

 • God håndhygiene og holde avstand til andre
 • Utvidet renhold og bruk av personlig verneutstyr 
 • Transport til og fra arbeidsplassen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjemmekontor – i den grad det lar seg gjøre 
 • Rutiner for arbeidstakere som må i karantene og isolasjon 
 • Rutiner for mathåndtering og lunsj 

Arbeidsgiver må selv vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle for arbeidsplassen, og disse må videre tilpasses til lokale forhold og til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene. 

Folkehelseinstituttet har laget en bransjestandard som kan benyttes som mal for arbeidsgivere ved utarbeidelse av egne smittevernveiledere.

Varsling dersom arbeidsgiver forsømmer sin plikt

Les om varsling her

Dersom arbeidsgiver unnlater å gjennomføre tiltak for å forebygge koronasmitte på arbeidsplassen, har arbeidstaker rett til å varsle om dette. Arbeidstaker kan varsle om kritikkverdige forhold internt til arbeidsgiveren eller en representant for arbeidsgiver, eller til virksomhetens tillitsvalgte eller verneombud. 

Arbeidstaker kan også varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet, blant annet Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert koronavirus som en risikofaktor på arbeidsplassen, og at det er utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte. 

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Et godt arbeidsmiljø er svært viktig for de aller fleste. Vi tilbringer mye av tiden vår på arbeidsplassen, og arbeidsmiljøet har derfor stor...

Read More
Varsling på arbeidsplassen

Varsling på arbeidsplassen

Varsling på en arbeidsplass innebærer at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold. Fokuset på varsling økte som en følge av bevegelsen...

Read More
Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering er et alvorlig og utbredt problem på norske arbeidsplasser, som fikk særlig oppmerksomhet etter bevegelsen #Metoo fra 2017.

Read More