2 min read

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering på arbeidsplassen
Seksuell trakassering på arbeidsplassen
5:02

Seksuell trakassering er et alvorlig og utbredt problem på norske arbeidsplasser, som fikk særlig oppmerksomhet etter bevegelsen #Metoo fra 2017. 

Forskningsstiftelsen Fafo (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning) viste i sin rapport «Seksuell trakassering i arbeidslivet» fra 2017 at hver sjette arbeidstaker i Norge hadde opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen. Undersøkelser utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at fire prosent av sysselsatte i 1019 opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende månedlig eller oftere. 

Saker om seksuell trakassering kan være svært belastende og vanskelige for dem som opplever det. Er du arbeidstaker som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb og lurer på hva du har krav på? Eller arbeidsgiver som ønsker rådgivning i hvordan håndtere anklager om seksuell trakassering fra en av dine ansatte?

Vi som advokater har stor kompetanse innenfor arbeidsrett og kan bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere i spørsmål om seksuell trakassering på jobb. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Hva er seksuell trakassering 

Seksuell trakassering defineres i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (3) som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom»

Det er altså et stort antall handlinger som kan regnes for å være seksuell trakassering, og loven stiller ikke krav om at uønskede seksuelle handlinger eller kommentarer må skje flere ganger. Dersom det kun er snakk om én handling eller situasjon vil det måtte gjøres en konkret vurdering der blant annet alvorlighetsgrad vektlegges. 

Hva sier norsk lov om seksuell trakassering på arbeidsplassen – arbeidsgivers ansvar 

Arbeidsgiver har et generelt ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet i bedriften ikke er skadelig for de ansatte. Dette sies i arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-1 (1) der det står at arbeidsmiljøet «skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd».  Hva som er standarden for dette skal «til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet». 

Arbeidsgivere har dermed et særlig ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet i bedriften utvikles i takt med samfunnet. Dette innebærer blant annet å sikre at ingen arbeidstakere utsettes for seksuell trakassering på jobb. 

I arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-3 (3) slås det fast at arbeidstakere ikke skal «utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden». Dette generelle forbudet gjelder også mot seksuell trakassering på jobb for alle arbeidstakere, og stiller krav til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. 

Kravene til arbeidsgiver utdypes i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (6), som sier at arbeidsgivere skal «forebygge og søke å hindre trakassering og seksuell trakassering» innenfor sitt ansvarsområde. Det betyr at arbeidsgivere ikke bare har plikt til å sørge for at seksuell trakassering ikke skjer, men også plikt til å forebygge konkret mot seksuell trakassering. 

Dersom du opplever at arbeidsgiver ikke oppfyller sin plikt til å forebygge mot seksuell trakassering og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. 

Utsatt for seksuell trakassering på jobb – hva nå?

Det er viktig at arbeidstakere som opplever ubehagelige hendelser de mener er seksuell trakassering kontakter arbeidsgiver og informerer om dette. Eventuelt kan bedriftens verneombud eller tillitsvalgte kontaktes. 

Bedrifter er forpliktet til å ha et avvikssystem arbeidstakere kan benytte seg av for å rapportere inn hendelser. Hvis arbeidsgiver ikke håndterer saken etter at du har rapportert via avvikssystemet har du som arbeidstaker rett til å varsle. Les mer om varsling i artikkel på vår hjemmeside her.

Det kan være vanskelig å vurdere på egenhånd om du er utsatt for seksuell trakassering eller ikke. Vi anbefaler å ta kontakt med advokat dersom du har spørsmål rundt dette. Hvis du har blitt seksuelt trakassert vil vi også kunne bistå deg overfor arbeidsgiver. 

Rettigheter og krav som følge av seksuell trakassering 

Seksuell trakassering kan gi rett på erstatning dersom det gjør at man lider et økonomisk tap. Det er utfordrende å vurdere selv om man har krav på erstatning eller ikke. Dette kan våre advokater hjelpe deg med. 

Kilder:
https://www.fafo.no/images/pub/2017/20617.pdf
https://www.ssb.no/statbank/table/10477/tableViewLayout1/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/trakassering/seksuell-trakassering/

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Hvem har ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen?

Et godt arbeidsmiljø er svært viktig for de aller fleste. Vi tilbringer mye av tiden vår på arbeidsplassen, og arbeidsmiljøet har derfor stor...

Read More
Mobbing på arbeidsplassen - Hvilke rettigheter har du?

Mobbing på arbeidsplassen - Hvilke rettigheter har du?

Mange opplever å bli mobbet på arbeidsplassen. SSB har anslått at dette gjelder hele 5% av arbeidstakere i Norge. Dette betyr at det kan være hele...

Read More
Diskriminering i arbeidslivet

Diskriminering i arbeidslivet

Det er godt kjent både for arbeidsgivere og arbeidstakere at det i norsk rett er et forbud mot diskriminering i arbeidslivet. Diskriminering kan få...

Read More