2 min read

Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?
Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?
4:38

Retten til ferie er ett av godene man har som arbeidstaker, og er viktig for mange. Arbeidstakeres rett til ferie reguleres av ferieloven. 

Detaljene rundt ferieavvikling skaper ofte spørsmål og konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det kan være utfordrende å finne ut av hva retten til ferie innebærer i det enkelte tilfelle og hvor mye arbeidsgiver kan bestemme. 

Er du arbeidstaker og lurer på om arbeidsgiver har rett til å bestemme når du skal ha ferie i sommer? Eller er du arbeidsgiver og er usikker på hvilke regler du må forholde deg til når årets ferie skal planlegges? 

Vi har lang erfaring innen arbeidsrett og med ferierelaterte problemstillinger. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Rett og plikt til ferie

Alle norske arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år, jf. ferieloven § 5 om ferietidens lengde. Dette er ikke bare et krav arbeidstakere har, men også en plikt. Dette er altså ikke noe arbeidstaker selv kan velge å gi avkall på, men noe arbeidsgiver har rett etter loven til å bestemme.

Virkedager er alle dager som ikke er søndag eller lovbestemte høytidsdager, slik at en uke normalt har seks virkedager. Loven gir altså rett til ferie i fire uker og én dag hvert år. 

Mange bedrifter og yrkesgrupper er i dag underlagt tariffavtaler. En tariffavtale er en avtale som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon, og som handler om lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler gjør at mange arbeidstakere har rett til fem uker ferie. 

Tidspunktet for ferie

Ferieloven gir arbeidsgiver en lovfestet plikt til å drøfte når arbeidstaker skal ha ferie med vedkommende «i god tid» før ferien skal avvikles, jf. § 6 (1).

Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om tidspunkt for ferien kan imidlertid arbeidsgiver bestemme når arbeidstakeren skal ha ferie. Dette er en del av arbeidsgivers styringsrett. Du kan lese mer om arbeidsgivers styringsrett i vår artikkel om endringsoppsigelse her. 

Arbeidstaker kan kreve å ha tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferien, altså mellom 1.juni og 20.september. Arbeidstaker har også rett til å bli underrettet om arbeidsgivers feriefastsetting på et så tidlig tidspunkt som mulig og senest to måneder før ferien, jf. ferieloven § 6 (2). Unntaket fra dette er hvis det foreligger «særlige grunner» som hindrer dette. 

Feriepenger

Alle arbeidstakere har rett på feriepenger. Feriepenger skal sikre at arbeidstakere har økonomisk mulighet til å avvikle ferie, ved å erstatte den lønnen man til vanlig får fra arbeidsgiver. 

I norsk lov er det ferieloven som gir arbeidstakere rett på feriepenger. 

Feriepengene skal være på minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som er over 60 år er minstekravet 12,5 prosent. 

At man har krav på minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget betyr at feriepengene er 10,2 prosent av arbeidsvederlaget du mottok det forutgående kalenderåret. Arbeidsvederlaget er lønn med mer, men det er ikke alle utbetalinger fra arbeidsgiver som inngår i dette. Arbeidstilsynet nevner reiseutgifter, losji og andel av nettoutbytte som eksempler på ting som ikke inngår i beregningen av feriepenger.

Ferieloven er «ufravikelig» med mindre annet er særlig fastsatt, jf. ferieloven § 3. Det betyr at det i utgangspunktet ikke er adgang for arbeidsgivere og arbeidstakere til å avtale at arbeidstakeren skal ha mindre feriepenger enn det som står i loven. Det som står i loven, er arbeidstakers minstekrav. 

Arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale at arbeidstaker har rett på mer i feriepenger enn det som følger av loven. Arbeidstaker kan også ha rett til dette etter tariffavtale. Du kan lese mer om feriepenger på vår hjemmeside her.

Dersom du er arbeidstaker og har inngått en arbeidsavtale med arbeidsgiver som gir deg rett på mindre feriepenger enn 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt anbefaler vi at du tar kontakt med advokat. Ta kontakt med oss her for en uforpliktende prat. 

Sykdom i ferien

En arbeidstaker som blir syk før ferien kan kreve at ferieavviklingen utsettes. Kravet om utsatt ferie må dokumenteres ved legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien. Blir arbeidstakeren syk underveis i ferien kan det kreves at disse feriedagene utsettes til senere i ferieåret, dersom sykdommen kan dokumenteres ved legeerklæring. 

Ferie

Ferie

Hvor mye ferie har arbeidstaker rett til?En arbeidstaker har rett til ferie på 25 virkedager hvert år. Som en virkedag regnes alle dager som ikke er...

Read More
Bytte jobb – Hva skjer med ferien min?

Bytte jobb – Hva skjer med ferien min?

Ferie er et av de viktigste godene arbeidstakere har. Reglene om ferie er mange, og det kan være utfordrende for arbeidstakere å få klarhet i hvilke...

Read More
Feriedager, feriepenger og feriemisforståelser

Feriedager, feriepenger og feriemisforståelser

Like vanlig som at juni er feriepengemåneden for de aller fleste arbeidstakere, er spørsmålene om hvorfor du har fått trekk i feriepengene dine, om...

Read More