6 min read

Feriedager, feriepenger og feriemisforståelser

Feriedager, feriepenger og feriemisforståelser
Feriedager, feriepenger og feriemisforståelser
11:45

Like vanlig som at juni er feriepengemåneden for de aller fleste arbeidstakere, er spørsmålene om hvorfor du har fått trekk i feriepengene dine, om du har rett på ferie og når ferien skal være planlagt.

Under finner du en kort oversikt over de vanligste spørsmålene vi får. Det er ferieloven som ligger til grunn for hva arbeidstaker har krav på og hvilke regler arbeidsgiver må følge. Reglene kan fravikes til gunst for arbeidstaker, jf. ferieloven § 3. Det betyr at arbeidsgiver står fritt til å tilby bedre ferieordninger enn det ferieloven bestemmer, men at det ikke er lov å fravike lovens minstekrav.

Det er viktig å huske på at ferieDAGER og feriePENGER er uavhengig av hverandre. Arbeidstaker har krav på ferieDAGER selv om hun ikke har opparbeidet seg feriePENGER. På samme måte har arbeidstaker rett på utbetaling av feriePENGER selv om ferieDAGENE ikke er avviklet.

Når må arbeidsgiver ha ferielisten klar?

Arbeidstaker har krav på å få underretning om ferien senest to måneder før ferien starter, jf. ferieloven § 6 nr. 2.

For de aller fleste betyr det at ferien må være bestemt i løpet av april eller begynnelsen av mai dersom den skal avvikles i løpet av juli. Det er et lovbestemt utgangspunkt at arbeidstaker skal få varsel om ferie så tidlig som mulig, og at fastsetting av ferie skal diskuteres med den enkelte arbeidstakeren eller tillitsvalgte. Arbeidsgiver kan ikke vente med å organisere ferien selv om ingen spør, planen skal være klar senest to måneder før ferien skal avvikles.

Kan jeg kreve å få ferie de ukene jeg vil?

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie (18 virkedager) gis i hovedferieperioden, altså mellom 1. juni og 30. september, jf. ferieloven § 7 nr. 1. Det betyr at man har rett til tre uker sammenhengende ferie i denne perioden.

Men arbeidstaker kan ikke kreve å få ferie spesifikke uker. Her vil det typisk være forskjell på store og små arbeidsplasser, om det er arbeidsplasser som stenger deler av sommeren eller har åpent hele tiden, og om det er enkelte funksjoner på arbeidsplassen som må være tilgjengelige i ferietiden. Altså kan arbeidsgiver bestemme når det passer at arbeidstaker kan få ferie.

Hvor mange feriedager har jeg krav på?

Alle arbeidstakere har rett på 25 virkedager (mandag til lørdag), ferie hvert år, jf. ferieloven § 5.

25 virkedager betyr 21 ukedager, altså 4 uker og 1 dag ferie. Dette er uavhengig av om man har opparbeidet seg feriepenger fra året før. Svært mange arbeidsplasser har egne avtaler som gir arbeidstager rett på 25 ukedager (mandag til fredag) ferie, som blir fem uker. Hva du har rett på står i arbeidsavtalen din.

Du har altså krav på 21/25 dager ferie i år, selv om du ikke har opptjent feriepenger fra i fjor.

Men får jeg feriepenger for alle feriedagene?

Feriepenger opptjenes i året før ferieåret, jf. ferieloven § 4.

For å få feriepenger i 2023, må man altså ha jobbet og hatt inntekt i 2022. Det har ingenting å si om man har jobbet 2 eller 12 måneder i 2022, eller hvor mye ferie du skal ha i 2023, arbeidstaker skal sommeren 2023 uansett ha utbetalt feriepenger av hele inntekten hun har fått i 2022.

Dersom du ikke har jobbet hele 2022, kan det hende du ikke har nok feriepenger til å dekke alle feriedagene dine. Det kan du sjekke selv, vi forklarer hvordan litt lenger ned.

 

Vennen min sier han har lønnet ferie, men jeg blir trukket i lønn – hva er riktig?

Begrepet «lønnet ferie» er en misforståelse. Alle feriedager er ulønnet. Men de aller fleste arbeidsgivere har en ordning hvor trekk for alle feriedager gjøres i samme måned som feriepengene blir utbetalt. På den måten blir ikke arbeidstageren trukket for feriedager når hun faktisk har ferie, og det kan derfor oppleves som at man får lønn også for feriedager.

I praksis er det slik at 1 dag ferie = 1 dag trekk i lønn.

Staten vet at ikke alle klarer å sette av penger til å ha ferie, derfor har de bestemt at arbeidsgiver skal spare penger for arbeidstaker. Feriepenger er altså penger arbeidsgiver har spart for deg, slik at du skal ha penger å leve for, selv om du blir trukket i lønn for feriedagene dine.

Fordi man får trekk i lønn for å ha ferie, får man feriepenger for å dekke inntektstapet. Dermed ser det slik ut: 1 dag ferie = 1 dag trekk i lønn = utbetalt 1/25 av feriepengene.

Ettersom arbeidstaker får utbetaling av feriepenger, merker arbeidstaker normalt ikke noe til dette trekket på sin egen økonomi.

Feriepengene kan enten

1) utbetales når ferien avvikles, altså slik at man trekkes en arbeidsdag i lønn og får utbetalt 1/25 av feriepengene, eller så kan de

2) utbetales samlet i én måned, som oftest juni

Med løsning 1 trekkes man 1 dag i lønn den måneden man tar 1 feriedag, og får utbetalt 1/25 av fjorårets feriepenger samme måned. For de med fire uker ferie får man utbetalt 1/21 av feriepengene. Tar man fire dager ferie i mai blir det trekk i lønn for fire arbeidsdager, og utbetaling av 4/21 eller 4/25 av feriepengene.

Dette er en løsning som betyr mye ekstra jobb for arbeidsgiver, og som derfor brukes svært sjelden.

De fleste arbeidsgivere bruker løsning 2). Da skal arbeidstakeren ha utbetalt alle feriepengene i f.eks juni, og samtidig trekkes i lønn for 21 eller 25 feriedager – selv om man tar feriedagene andre måneder i året.

I juni vil arbeidstaker dermed få utbetalt sin faste månedslønn + feriepenger – trekk for feriedager. Altså trekkes de 21 eller 25 feriedagene, før utbetalingen gjøres.

 

Hvorfor har arbeidsgiver trukket 4 arbeidsdager fra feriepengene mine?

Det er fordi en månedslønn dekker 21 arbeidsdager. Når du skal ha 25 dager ferie, må arbeidsgiver derfor trekke de siste 4 dagene fra feriepengene.

Det betyr at man får utbetalt feriepengene fra i fjor minus fire arbeidsdager i juni, og så får man normal lønn i de andre 11 månedene. Trekk for feriedager skal gjøres i den måneden feriepengene utbetales, slik at arbeidstakers økonomi påvirkes minst mulig. Det kan være litt vanskelig å forstå, men vi har forklart det gjennom et regnestykke litt lenger ned i artikkelen.

 

Men jeg har så lite feriepenger fra i fjor, må jeg ta fem uker ferie da?

Dersom arbeidstaker ikke har opptjent fulle feriepenger fra året før, kan arbeidstaker motsette seg å avvikle flere feriedager enn det feriepengene dekker, jf. ferieloven § 5 nr. 5.

Men dersom virksomheten innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (altså f.eks stenger om sommeren), kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges å avvikle ferie. Det betyr at du må ta ferie om arbeidsplassen din har feriestengt.

Arbeidstakere har som hovedregel både rett og plikt til å avvikle ferie, men dersom du et år ikke har opptjent tilstrekkelig feriepenger til å dekke inntektstapet ditt, og arbeidsplassen din har åpent, så kan du nekte å ta ut mer ferie enn du har råd til.

 

Hvor mye feriepenger får jeg?

Feriepenger utbetales med hhv 10,2% (4 uker ferie) eller 12% (5 uker ferie) av fjorårets inntekt, jf. ferieloven § 10 nr. 2.

Du kan se på den siste lønnsslippen fra i fjor, eller lønns- og trekkoppgaven din, der vil det stå «opptjente feriepenger». Det er beløpet du vil få utbetalt.

 

Jeg skjønner ikke noe av dette….

Det er litt vanskelig å forstå, noen ganger er det lettere med et regnestykke:

En arbeidstaker som tjener kr 300 000 i året har en månedslønn på kr 25 000 (300 000 / 12 = 25 000).

Månedslønnen dekker 21 arbeidsdager, som betyr at hver dag er verdt kr 1 191.

Altså; kr 25 000 / 21 dager = kr 1 191 per dag.

Dersom arbeidstaker jobbet hele 2022, vil feriepengene med fem ukers ferie normalt være kr 33 000. Det er fordi vi får lønn i 11 måneder, og 11 måneder x kr 25 000 = kr 275 000.

12% feriepenger av kr 275 000 er kr 33 000 (275 000 * 12% = 33 000).

Deler vi kr 33 000 i feriepenger på 25 feriedager, får vi kr 1 320 for hver feriedag.

Når arbeidstaker tar 1 feriedag skal hun derfor trekkes kr 1 191 i lønn, og få kr 1 320 i feriepenger.

 

I juni vil arbeidstaker dermed få:

Månedslønnen sin:                                                        kr 25 000

Feriepenger fra 2022:                                                   kr 33 000

Til sammen:                                                                      kr 58 000

 

Men så skal hun også trekkes for de 25 feriedagene hun skal ha:

Lønn for juni og feriepenger for 2022:                   kr 58 000

Trekk for feriedager 2023:     (kr 1 191 x 25)        kr 29 775

Til utbetaling:                                                                   kr 28 225

 

Dersom man ikke har opparbeidet seg fulle feriepenger, og motsetter seg å ta ut full ferie, skal man ikke trekkes for flere feriedager enn man tar ut. Med f.eks tre uker ferie skal arbeidstaker ha utbetalt alle feriepengene i juni, og trekkes kun 15 dager i lønn. Da vil arbeidstaker få alle feriepengene, og lønn for 6 arbeidsdager. Lønnen i de andre 11 månedene skal ikke påvirkes, og arbeidstaker har da heller ikke mer enn 15 dager ferie (tre uker) det året.

Med tre uker ferie vil trekket for feriedager i vårt regnstykke, ikke bli mer enn kr 17 865 (kr 1 191 x 15 dager). Da skal hun fortsatt ha utbetalt kr 7 135 (25000 – 17865) av junilønnen i tillegg til feriepengene fra 2021.

Hvor mange feriedager har jeg råd til uten å få lavere lønn i juni?

For å finne ut hvor mange feriedager du har råd til uten å få trekk i lønn, må du ta månedslønnen du har nå og dele på 21 arbeidsdager. Da finner du ut hvor mye lønn du får for én arbeidsdag.

Deretter tar du den summen feriepenger du har (det står på siste lønnsslipp for i for, under «opptjente feriepenger») og deler på dagslønnen din. Hvis du f.eks har kr 12 000 i feriepenger, og du har kr 1 191 per dag i lønn, vil feriepengene være nok til å dekke 10 feriedager fordi 12 000 delt på 1 191 er 10,1.

Da kan arbeidstaker velge om hun vil ta ut flere dager ferie og få lavere inntekt enn vanlig i juni, eller om hun ikke vil ta ut mer enn de ti feriedagene og ha tilnærmet normal inntekt i juni.

 

Hva skjer hvis arbeidsgiver ikke følger disse reglene?

Dersom arbeidsgiver unnlater å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid og feriepenger i samsvar med reglene i ferieloven, plikter arbeidsgiver å betale erstatning, jf. ferieloven § 14. Arbeidsgiver må altså passe på at disse reglene følges, for ikke å havne i erstatningsansvar overfor arbeidstaker.  

Erstatningen skal omfatte det økonomiske tap arbeidstaker har hatt, og en rimelig erstatning for velferdstap.

Informasjonen i denne artikkelen kan du også finne i ferieloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21

Ferie

Ferie

Hvor mye ferie har arbeidstaker rett til?En arbeidstaker har rett til ferie på 25 virkedager hvert år. Som en virkedag regnes alle dager som ikke er...

Read More
Feriepenger - Hva har jeg krav på?

Feriepenger - Hva har jeg krav på?

Alle arbeidstakere har rett på feriepenger. Feriepenger skal sikre at arbeidstakere har økonomisk mulighet til å avvikle ferie, ved å erstatte den...

Read More
Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Retten til ferie er ett av godene man har som arbeidstaker, og er viktig for mange. Arbeidstakeres rett til ferie reguleres av ferieloven.

Read More