2 min read

Feriepenger - Hva har jeg krav på?

Feriepenger - Hva har jeg krav på?
Feriepenger - Hva har jeg krav på?
4:14

Alle arbeidstakere har rett på feriepenger. Feriepenger skal sikre at arbeidstakere har økonomisk mulighet til å avvikle ferie, ved å erstatte den lønnen man til vanlig får fra arbeidsgiver.

Det kan være utfordrende for arbeidstakere å finne ut hvor mye de har krav på i feriepenger. Kanskje er du arbeidstaker og lurer på om tariff gir deg rett til høyere feriepenger enn det du mottar fra arbeidsgiver? Eller kanskje du er arbeidsgiver og er usikker på hvilke regler som gjelder for deg og dine ansatte?

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat dersom du har spørsmål rundt feriepenger. Vi er advokater med lang erfaring innen arbeidsrett og hører gjerne fra deg. 

Feriepenger etter loven

I norsk lov er det ferieloven som gir arbeidstakere rett på feriepenger.

Feriepengene skal være på minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere som er over 60 år er minstekravet 12,5 prosent.

At man har krav på minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget betyr at feriepengene er 10,2 prosent av arbeidsvederlaget du mottok det forutgående kalenderåret. Arbeidsvederlaget er lønn med mer, men det er ikke alle utbetalinger fra arbeidsgiver som inngår i dette. Arbeidstilsynet nevner reiseutgifter, losji og andel av nettoutbytte som eksempler på ting som ikke inngår i beregningen av feriepenger.

Ferieloven er «ufravikelig» med mindre annet er særlig fastsatt, jf. ferieloven § 3. Det betyr at det i utgangspunktet ikke er adgang for arbeidsgivere og arbeidstakere til å avtale at arbeidstakeren skal ha mindre feriepenger enn det som står i loven. Det som står i loven er arbeidstakers minstekrav.

Dersom du er arbeidstaker og har inngått en arbeidsavtale med arbeidsgiver som gir deg rett på mindre feriepenger enn 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.

Feriepenger etter avtale med arbeidsgiver

Arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale at arbeidstaker skal ha gunstigere rettigheter enn det vedkommende har etter ferieloven. Dette kan blant annet være å gi arbeidstaker rett på feriepenger etter en høyere prosentsats enn 10,2 prosent, for eksempel på 11 eller 12 prosent. Derfor er det viktig at arbeidstakere er bevisste på hva som står i arbeidsavtalen før de signerer.

Det er arbeidsavtalen som regulerer arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Minimumskrav til hva en arbeidsavtale skal inneholde finnes i arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-6. Denne slår fast at arbeidsavtalen «skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet» og oppstiller en rekke momenter, blant annet at «arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger»
Loven åpner altså for at feriepenger skal avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. For arbeidstaker kan det derfor lønne seg å stille spørsmål rundt feriepenger. Kanskje er arbeidsgiver åpen for å forhandle.

Feriepenger etter tariff

En tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en fagforening eller arbeidsgiverorganisasjon. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår.

Som arbeidstaker er det viktig å undersøke om bedriften du jobber i er underlagt en tariffavtale, ettersom dette kan bety at arbeidsgiver er forpliktet til å gi deg bedre rettigheter enn det du har krav på etter ferieloven. Det kan for eksempel være at du har rett på feriepenger tilsvarende 12 prosent av feriepengegrunnlaget ditt, istedenfor 10,2 prosent.

Tariffavtale er ett av grunnlagene som kan gi arbeidsgiver mulighet til å gi arbeidstaker mindre feriepenger enn det vedkommende har krav på etter ferieloven, selv om loven i utgangspunktet er ufravikelig.

Vår bistand

Er du arbeidstaker og lurer på om du har krav på mer i feriepenger enn det arbeidsgiver tilbyr? Vi som advokater kan bistå deg med dette og representere dine interesser overfor arbeidsgiver.

Er du arbeidsgiver og trenger hjelp til å undersøke hvor mye feriepenger du er pliktig til å betale dine ansatte?

Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Hvor mye kan arbeidsgiver bestemme over ferien min?

Retten til ferie er ett av godene man har som arbeidstaker, og er viktig for mange. Arbeidstakeres rett til ferie reguleres av ferieloven.

Read More
Ferie

Ferie

Hvor mye ferie har arbeidstaker rett til?En arbeidstaker har rett til ferie på 25 virkedager hvert år. Som en virkedag regnes alle dager som ikke er...

Read More
Utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Enhver arbeidstaker har rett til å ta ut 25 virkedager i ferie hvert år jf. ferieloven §2. Er arbeidstaker omfattet av tariffavtale innenfor LO/NHO...

Read More