1 min read

Arbeidstakers lojalitetsplikt

Arbeidstakers lojalitetsplikt
Arbeidstakers lojalitetsplikt
3:30

Et arbeidsforhold er basert på en gjensidig bindende avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En helt grunnleggende forutsetning for et slikt avtaleforhold er lojalitet mellom partene. Erfaringsmessig ser vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen at det først og fremst er arbeidstakers lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver som reiser de største og mest kompliserte problemstillingene. I denne artikkelen skal det dermed gis et nærmere innblikk på arbeidstakerens lojalitetsplikt til arbeidsgiver og sentrale spørsmål knyttet til det.  

Arbeidstakers lojalitetsplikt  

Enhver arbeidstaker plikter å ta tilstrekkelig hensyn og fremme arbeidsgivers interesser. Denne forpliktelsen betegnes gjerne som arbeidstakers lojalitetsplikt. Arbeidstakers lojalitetsplikt kan utledes fra vedkommende arbeidsavtale og den styringsrett arbeidsgiver besitter. I tillegg er det slått fast i rettspraksis at det må legges til grunn en alminnelig og ulovfestet lojalitetsplikt i ansettelsesforhold (Rt. 1990 s. 607 på side 614 ). 

Lojalitetspliktens innhold  

Generelt innebærer lojalitetsplikten at arbeidstaker utfører handlinger for å ivareta arbeidsgivers interesser, samt avstår fra å utføre handlinger til skade for dennes interesser. Det nærmere innholdet og omfanget av arbeidstakers lojalitetsplikt fastsettes etter en samlet helthetsvurdering.2 Hvilke krav som stilles til arbeidstakers lojalitetsplikt vil dessuten variere ut fra arbeidstakers stilling i virksomheten. 

Hvilke forhold kan lede til brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt? 

Det kan være flere ulike forhold som leder til brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt. Et eksempel på forhold som kan føre til brudd på lojalitetsplikten i arbeidsforhold er arbeidstakers negative ytringer om virksomheten og dens ledelse. I slike tilfeller må det foretas en avvenning av det grunnlovfestede vernet av ytringsfrihet i Grunnloven § 100 og lojalitetsplikten mot arbeidsgiver.  

Videre kan manglende innordning etter arbeidsgivers styringsrett føre til brudd på lojalitetsplikten. Dersom arbeidstaker tiltrer i en konkurrende virksomhet parallelt som arbeidsforholdet består, vil også dette forholdet kunne vurderes som illojalitet og utgjøre et brudd på lojalitetsplikten.  

Les mer: konkurranseklausuler i arbeidskontrakten 

Konsekvenser ved brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt  

Arbeidstakers brudd på lojalitet kan medføre at arbeidsgiver er berettiget til å gi arbeidstaker advarsel, kritikk eller oppsigelse, avhengig av bruddets omfang og alvorlighet. Oppsigelse uten varsel kan skje dersom lojalitetsbruddet utgjør grove overtredelser av forpliktelser vedkommende kjente til og som medførte store negative konsekvenser for arbeidsgiver. Hva som anses som en adekvat reaksjon vil avhenge av en konkret helhetsvurdering der arbeidstakers stilling, arbeidets art og omstendighetene rundt avtaleforholdet kan være relevante momenter.  

Ler mer: Avskjed

Les mer: Når er oppsigelse riktig reaksjon?

Har du behov for juridisk bistand?  

Tvister om arbeidstakers lojalitetsplikt kan for mange oppleves kompliserte og sammensatte, og da er det viktig å engasjere en advokat med bred erfaring og kunnskap innen arbeidsrett.  

Er du arbeidstaker og har fått advarsel, kritikk eller oppsigelse på grunn av illojalitet, kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen hjelpe deg. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.   

En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Arbeidsretten regulerer rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsavtalen mellom partene utgjør fundamentet i arbeidsforholdet, men...

Read More
Hjemmekontor under korona - Hva har arbeidstaker krav på?

Hjemmekontor under korona - Hva har arbeidstaker krav på?

Mange arbeidstakere rundt om i landet sitter nå på hjemmekontor. I utgangspunktet er bruken av hjemmekontor under koronapandemien ment å være en...

Read More
Å jobbe som lærling i arbeidslivet - Dette må du vite!

Å jobbe som lærling i arbeidslivet - Dette må du vite!

En lærling har flere rettigheter og plikter etter både opplæringsloven, arbeidsmiljøloven og ofte gjennom tariffavtaler. Ikke alle er klar over...

Read More