Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg

Bytte jobb – hva skjer med ferien min?

Ferie er et av de viktigste godene arbeidstakere har. Reglene om ferie er mange, og det kan være utfordrende for arbeidstakere å få klarhet i hvilke regler som er aktuelle for dem.  Spesielt er mange usikre på hvilke regler for ferie som gjelder når arbeidstaker bytter jobb.

Når arbeidstaker skal bytte jobb kan det oppstå spørsmål om hvilke konsekvenser dette får for retten til ferie: Blir kravet på ferie uendret eller medfører jobbytte mindre ferie? Og overføres feriegrunnlaget fra den forrige arbeidsplassen til den neste? 

Vi har lang erfaring innen arbeidsrett og anbefaler både arbeidsgivere og arbeidstakere som har spørsmål om ferieavvikling og feriepenger om å ta kontakt med advokat. Ta kontakt med oss her for en vurdering av din sak. 

Generelt om ferie og feriepenger

Reglene om ferie følger av Ferieloven. Alle norske arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år, jf. ferieloven § 5 om ferietidens lengde. Dette er ikke bare et krav arbeidstakere har, men også en plikt. Dette er altså ikke noe arbeidstaker selv kan velge å gi avkall på, men noe arbeidsgiver etter loven har rett til å bestemme.

Mange bedrifter og yrkesgrupper er i dag underlagt tariffavtaler. En tariffavtale er en avtale som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og en arbeidstakerorganisasjon, og som regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler gjør at mange arbeidstakere har rett til fem uker ferie. 

Ferieloven gir arbeidsgiver en lovfestet plikt til å drøfte når arbeidstaker skal ha ferie «i god tid» før ferien skal avvikles, jf. § 6 (3). Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om tidspunkt for ferien, kan arbeidsgiver bestemme når arbeidstakeren skal ha ferie. Få mer informasjon om hvor mye arbeidsgiver kan bestemme over arbeidstakers ferie.

Arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferien, altså mellom 1. juni og 20. september. Arbeidstaker har også rett til å bli underrettet om arbeidsgivers feriefastsetting på et så tidlig tidspunkt som mulig og senest to måneder før ferien, jf. arbeidsmiljøloven § 6 (3). Dette gjelder med mindre det foreligger «særlige grunner» som hindrer dette. 

Alle arbeidstakere har rett på feriepenger. Feriepenger skal sikre at arbeidstakere har økonomisk mulighet til å avvikle ferie, ved å erstatte den lønnen man til vanlig får fra arbeidsgiver. 

Ferie i oppsigelsestiden?

Ferieloven har en egen bestemmelse om ferieavvikling i oppsigelsestid, se ferieloven § 8. 

Arbeidsgiver kan ikke legge ferien i arbeidstakers oppsigelsestid uten arbeidstakers samtykke, med mindre oppsigelsesfristen er på minimum tre måneder. Der oppsigelsesfristen er på tre måneder eller mer, kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden dersom dette er i tråd med ferieloven. 

Arbeidstilsynet informerer om at arbeidstaker «kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden». De opplyser videre om at siden arbeidsgiver har siste ord i diskusjonen av når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å avvikle ferie i oppsigelsestiden. Unntaket fra dette er «dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni – 30. september) eller innenfor ferieåret». 

Mer info: https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1988-04-29-21/%C2%A76

Avslutning av arbeidsforhold – utbetaling av feriepenger 

I utgangspunkt skal feriepenger utbetales til arbeidstakeren siste vanlige lønningsdag før ferien, se ferieloven § 11 (1). Tidspunktet for utbetaling av feriepenger blir derimot annerledes dersom arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver opphører. Dersom arbeidsforholdet avsluttes, skal feriepengene arbeidstakeren har tjent opp hos arbeidsgiver utbetales «siste vanlige lønningsdag før fratreden», jf. § 11 (3).  

Feriepengene blir altså utbetalt til arbeidstakeren sammen med den siste lønnsutbetalingen. 

Utbetaling av feriepenger er svært ofte kilde til konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi anbefaler å ta kontakt med advokat dersom du har spørsmål om din rett til feriepenger. Ta kontakt med oss her for en uforpliktende prat.

Retten til ferie når man bytter arbeidsplass 

Det kan være utfordrende å få klarhet i hva skjer med ferien ved jobbytte. 

Arbeidstaker har både en rett og plikt til å ta ferie fra arbeidet. Dette gjelder også der arbeidstakeren skal bytte jobb, men under visse forutsetninger. Arbeidstilsynet formulerer disse forutsetningene som et krav om at arbeidstaker ikke kan ha «avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver» dersom ferie skal kunne kreves av ny arbeidsgiver. 

I tillegg kan ikke arbeidsgiver kreve at arbeidstaker tar ferie med mindre arbeidstaker har «opptjent feriepenger forhenværende år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver». Dette er fordi arbeidstakere skal ha inntekt også i ferien. 

Arbeidstakere som begynner i ny jobb senest 30. september har rett på full ferie innenfor det samme ferieåret, jf. ferieloven. § 5 (3). Dette innebærer ferie i 25 virkedager. I tillegg er det verdt å merke seg at kun de som begynner i stillingen innen 15. august i ferieåret har rett på tre uker ferie i hovedferieperioden, altså mellom 1.juni og 30. september, ifølge ferieloven § 7 (1).

Særlig om ferie første året i arbeidslivet 

En arbeidstaker som har sitt første år i jobb vil ikke ha tjent penger året før. Konsekvensen av dette er at arbeidstakeren heller ikke har rett på feriepenger, ettersom feriepenger beregnes etter arbeidsvederlaget som er opparbeidet det forutgående året  (opptjeningsåret) jf. ferieloven § 10. 

Kilder: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ferie/

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat