Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg

Endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19

Covid-19 pandemien har ført til at mange tusen arbeidstakere har blitt permittert fra sitt arbeid. Dette medfører store konsekvenser både for arbeidsgiver og arbeidstaker. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på reglene om permittering og hvordan du som arbeidstaker skal kunne sikre deg inntekt dersom du blir permittert fra jobben din.  

Permittering
Permittering er en midlertidig løsning der arbeidstaker fritas fra sin arbeidsplikt, og arbeidsgiver fritas fra sin lønnsplikt. Man kan enten være delvis permittert eller permittert på heltid. Er du permittert på heltid betyr det at du er fritatt arbeidsplikt for hele din stillingsprosent. Dersom du kun er delvis permittert, er du kun fritatt arbeidsplikt for deler av stillingsprosenten din. I praksis betyr dette at dersom du vanligvis arbeider 50 prosent og blir permittert 20 prosent, skal du kun jobbe 30 prosent og får lønn deretter. Man må huske på at permittering kun er ment som en midlertidig ordning og i tilfeller der situasjonen ser ut til å bli permanent, skal oppsigelse benyttes.

Reglene om permittering er i stor grad ulovfestet, og baserer seg på Hovedavtalens bestemmelser om permittering. Bestemmelsene er i dag å anse som sedvane.

Det er enkelte vilkår som må være oppfylt for at arbeidsgiver skal kunne permittere en ansatt. Selv om vi i disse dager står overfor en unntakssituasjon i Norge, og reglene til stadighet endres, må arbeidsgiver forholde seg til reglene om permittering. Det er ikke mulig å avtale seg bort fra reglene.

Skal arbeidsgiver permittere de ansatte må det for det første foreligge saklig grunn. Med saklig grunn tenker man på forhold som må kunne knyttes til bedriften og ikke den ansatte. Eksempler på slike forhold kan være ordremangel. Mangel på arbeid kan også gi grunnlag for permittering og vil være tilfelle dersom bedriften får en nedgang i omsetning og dermed ikke har tilstrekkelige midler til å lønne sine ansatte. Andre eksempler på saklig grunn er force majeure, slik som covid-19 pandemien anses å være. Det er likevel ikke slik at arbeidsgiver kan permittere en ansatt kun på grunn av koronaviruset.

Det er ikke grunnlag for permittering utover 6 måneder, med mindre partene er enige om at det fortsatt foreligger saklig grunn.

I utgangspunktet skal ansiennitetsprinsippet legges til grunn i vurderingen av hvem som skal permitteres. Ansiennitetsprinsippet innebærer at de ansatte som har vært i bedriften kortest skal permitteres først. Alle bedrifter som er bundet til Hovedavtalen må følge ansiennitetsprinsippet. Er du bundet til en tariffavtale er du som hovedregel også bundet av ansiennitetsprinsippet. Er du usikker på om du er bundet til tariffavtale bør du se nøye etter i arbeidskontrakten din eller kontakte tillitsvalgte/arbeidsgiver. Det er likevel mulig for bedrifter som er bundet til hovedavtalen å unngå ansiennitetsprinsippet dersom det foreligger et saklig behov hos den enkelte bedrift.

Varsel om permittering
Regjeringen har ikke endret varslingsreglene som følge av covid-19 pandemien. I utgangspunktet gjelder derfor de vanlige permitteringsfristene.

Arbeidsgiver kan ikke beslutte å permittere en arbeidstaker på dagen. Hovedregelen er at arbeidsgiver skal gi varsel om permisjon med 14 dagers varsel. Ved uforutsette hendelser som for eksempel force majeure hendelser, gjelder det en 2 dagers frist. Det er derfor kun i unntakstilfeller at man kan gi 2 dagers varsel om permittering. Permitteringer som skyldes koronaviruset kan både være forventet eller uforutsett. Årsaken til varslingspliktens lengde bør derfor komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV skriver på sin nettside at de vanligvis ikke overprøver en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Når arbeidsgiver har bestemt hvem som skal permitteres må arbeidsgiver konferere med en tillitsvalgt og det må settes opp protokoll fra møtet. Deretter må arbeidsgiver varsle de ansatte om permitteringen. Arbeidsgiver skal gi melding om permitteringen til NAV. Normalt gjøres dette ved å signere et eget skjema hos NAV.

Varsel om permittering skal i utgangspunktet gis skriftlig til den enkelte arbeidstaker. I varselet skal det opplyses om permitteringens sannsynlige lengde.

Dersom bedriften permitterer uten å overholde varselfristen skal arbeidstakeren betales vanlig lønn frem til fristens utløp.

Permitteringslønn
Den 16. mars 2020 ble det besluttet at alle permitterte får full lønn i 20 dager. Ordningen er en del av regjeringens krisepakke og bidrar til å bedre vilkårene for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Ved permittering er arbeidsgiver pålagt å betale lønn for de første 2 dagene, deretter betaler staten permitteringslønn i 18 dager. Det betyr at du som arbeidstaker får full lønn i 20 dager etter at permitteringen er iverksatt. Etter at de 20 dagene er gått, skal man kunne søke om dagpenger fra NAV. Normalt må man vente 3 dager før man får dagpenger. Regjeringen har imidlertid bestemt at man i disse dager slipper å gå 3 dager uten inntekt.

Permitteringslønnen er lik sykepengegrunnlaget. Det betyr at alle som tjener mindre enn kr 600 000 får full lønn i 20 dager.

Jobber du som selvstendig næringsdrivende eller frilanser, skal du få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6 G.

Hvordan går jeg frem for å søke om permitteringslønn?
Vanligvis ber man om permitteringslønn fra NAV ved å bruke NAVs kontaktskjema. Foreløpig er det uklart hvordan man skal gå frem for å få utbetaling fra NAV, men utbetalingene vil skje så snart NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen. Vi vil sørge for å legge ut oppdatert informasjon på vår hjemmeside.

Det er helt klart en vanskelig situasjon arbeidstakere og arbeidsgivere står overfor som følge av covid-19 pandemien. Det er viktig å huske på at samfunnet gjør sitt ytterste for å finne en løsning som er best for hver og enkelt slik at man har økonomisk trygghet. Skulle du ha noen spørsmål vedrørende permittering av dine ansatte eller spørsmål i forbindelse med din permittering, ta gjerne kontakt med en av våre ansatte.

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.wpmudev.host
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat