2 min read

Diskriminering

Diskriminering
Diskriminering
5:19

I arbeidsmiljøloven kapittel 13 finnes reglene om diskriminering. Arbeidsmiljøloven fastslår at direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt.

Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk reguleres av likestillings- og diskrimineringsloven.

Direkte og indirekte diskriminering
Arbeidsmiljøloven og de øvrige diskrimineringslovene skiller mellom direkte og indirekte diskriminering. Direkte diskriminering innebærer at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer blir behandlet dårligere enn andre i samme situasjon på grunn av et av diskrimineringsgrunnlagene som for eksempel alder, kjønn eller etnisitet. Indirekte diskriminering er enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at en annen blir behandlet dårligere på grunn av et av diskrimineringsgrunnlagene som for eksempel alder, kjønn eller etnisitet.

Adgangen til direkte diskriminering er snevrere enn indirekte diskriminering.

Politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder
Forbudet mot politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder gjelder alle sider av arbeidsforholdet inkludert ved utlysning av stilling, ansettelse, omplassering og forfremmelse, opplæring og annen kompetanseutvikling, lønns- og arbeidsvilkår og opphør av arbeidsforholdet.

Det gjelder unntak fra forbudet mot diskriminering (både direkte og indirekte diskriminering) når forskjellsbehandlingen har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke, anses ikke som diskriminering.

Videre gjelder det unntak fra forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder og diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt når forskjellsbehandlingen er nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

Kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel, permisjon og omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kjønnsuttrykk
Likestillings- og diskrimineringsloven fastslår at diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon i forbindelse med fødsel, permisjon og omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt.

Forskjellsbehandlingen er likevel ikke ulovlig dersom den har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

Adgangen til forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og permisjon ved fødsel eller adopsjon er mye snevrere, og er kun tillatt der forskjellsbehandlingen er nødvendig for kvinnen, fosteret eller barnet i forbindelse med graviditet, fødsel eller amming, eller der det foreligger andre åpenbare grunner. Forskjellsbehandlingen må ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles.

Ved ansettelse og oppsigelse er forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og permisjon ved fødsel og adopsjon aldri tillatt. Dette gjelder også ved forlengelse av midlertidig stilling.

Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser
Arbeidsgivere har ikke adgang til å innhente opplysninger om søkers graviditet, adopsjon eller planer om å få barn, religion eller livssyn, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i ansettelsesprosessen.

Innhenting av opplysninger om etnisitet, religion, livssyn og funksjonsnedsettelse og samlivsform er likevel tillatt hvis opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Innhenting av opplysninger om søkers samlivsform, religion eller livssyn er tillatt hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette oppgis i utlysningen av stillingen.

Arbeidsgiver har heller ikke adgang til å innhente eller be om opplysninger om hvordan arbeidstakere stiller seg til politiske spørsmål eller om de er medlemmer av arbeidstakerorganisasjoner.

Forbudet gjelder ikke hvis innhentingen av opplysningene er begrunnet i stillingens karakter eller det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte politiske syn og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet.

Virkninger av brudd på forbudet mot diskriminering
En arbeidstaker som har blitt diskriminert av arbeidsgiver kan kreve erstatning og oppreisning. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiveren kan bebreides for diskrimineringen.

Diskriminering i arbeidslivet

Diskriminering i arbeidslivet

Det er godt kjent både for arbeidsgivere og arbeidstakere at det i norsk rett er et forbud mot diskriminering i arbeidslivet. Diskriminering kan få...

Read More
Forskjellsbehandling i arbeidslivet

Forskjellsbehandling i arbeidslivet

Forskjellsbehandling på jobb – lovlig eller ulovlig? De siste årene har forskjellsbehandling på arbeidsplassen vært i fokus. Dette gjelder blant...

Read More
Privat ærend og mobilbruk i arbeidstiden - Hvor går grensen?

Privat ærend og mobilbruk i arbeidstiden - Hvor går grensen?

I et arbeidsforhold er arbeidstaker pliktig til å stille sin fulle arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker i stor grad...

Read More