3 min read

Vikariat eller midlertidig stilling

Vikariat eller midlertidig stilling
Vikariat eller midlertidig stilling
6:05

Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast med en tidsubegrenset arbeidsavtale. Dette innebærer at arbeidsforholdet gjelder til en av partene sier det opp. Likevel åpner loven for at tidsbegrensede arbeidsforhold som vikariat og midlertidige stillinger kan avtales i enkelte tilfeller jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. 

Når kan vikariat eller midlertidig stilling benyttes? 

Etter arbeidsmiljøloven kan avtale om tidsbegrenset arbeidsforhold inngås når arbeidet er av midlertidig karakter. Dette gjelder typisk tilfeller hvor arbeidet ikke hører til bedriftens ordinære oppgaver eller hvor det er behov for ekstra arbeidskraft gjennom et vikariat, et prosjektarbeid eller gjennom tilkallingshjelp.

Mens et vikariat innebærer at du tiltrer en stilling som tilhører en annen og overtar arbeidsoppgavene som følger av stillingen, vil en midlertidig stilling i større grad dreie seg om behovet for mer arbeidskraft.  

Arbeidsgiver har anledning til å avtale midlertidig ansettelser i 12 måneder uten nærmere begrunnelse, men blir vikariatet forlenget i mer enn 3 år og den midlertidige stillingen i mer enn 4 år vil ansettelsen være ulovlig. Dersom arbeidstaker har vært sammenhengende midlertidig ansatt i virksomheten i mer enn tre eller fire år har vedkommende krav på fast ansettelse jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. Dette gjelder også i tilfeller hvor arbeidstaker har vært ansatt midlertidig på flere grunnlag, eksempelvis hvor vedkommende har hatt både et vikariat og en midlertidig stilling. 

Hvilke rettigheter har du i vikariat og midlertidig stillinger? 

Lønn 

Lønn i et vikariat eller en midlertidig stilling skal fastsettes i arbeidskontrakten. Det er her opp til arbeidsgiver og arbeidstaker om dere ønsker å inngå en avtale med fast lønn eller timelønn. 

Sykepenger 

Midlertidig ansatte har tilsvarende rett på sykepenger som fast ansatte. Er du i et vikariat eller en midlertidig stilling har du rett på sykepenger dersom arbeidsforholdet har vart i mer enn fire uker. 

Pensjon 

Pensjonsoppsparing i vikariat og midlertidig stillinger er lovfestet. Som utgangspunkt har arbeidstakere over 20 år med minst 20% stilling rett til medlemskap i arbeidsgivers pensjonsordning. Tidligere ble det stil krav til at medlemskapet hadde vart i tolv måneder før man opparbeider seg pensjonskapital, men fordi mange ansettelsesforhold varer kortere enn tolv måneder var dette en ugunstig regel. Etter pensjonsinnskuddsloven § 6-1 skal nå kravet om 12 måneder være fjernet. Dette innebærer at midlertidig ansatte og vikarer opparbeider seg rett til tjenestepensjon fra første lønning uavhengig av arbeidsforholdets lengde.

Du kan lese mer om retten til sykepenger her: Link til artikkel om sykepenger. 

Krav om skriftlighet 

Det er lovfestet at alle arbeidsavtaler skal inngås skriftlig jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Dette gjelder uavhengig av om ansettelsesforholdet er fast eller midlertidig. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om grunnlaget for den midlertidige ansettelsen og forventet varighet av arbeidsforholdet. Dersom arbeidsforholdet ikke er skriftlig gir ikke dette automatisk krav på fast ansettelse, men i slike tilfeller vil arbeidsgiver ha en relativt tung bevisbyrde for at det faktisk er avtalt et midlertidig ansettelsesforhold og ikke en fast stilling.  

Det gjelder også krav til skriftlighet ved fratredelsestidspunkt hvor arbeidsgiver er pliktig til å gi krav på skriftlig varsel om fratreden senest en måned før. Dersom dette oversittes forlenges det midlertidige ansettelsesforholdet med tilsvarende tid. 

Fortrinnsrett for midlertidig ansatte og vikarer etter opphørt arbeidsforhold? 

I mange tilfeller vil arbeidstakere i vikariat og midlertidige stillinger ha vesentlig bedre kjennskap til bedriften og stillingens egenskaper enn en utenforstående. Derfor kan det for mange virke naturlig at midlertidig ansatte eller vikarer har fortrinnsrett på stillingen eller andre stillinger i bedriften etter opphørt arbeidsforhold.

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold vil ha fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for jf. arbeidsmiljøloven § 14-2. Utgangspunktet er at fortrinnsretten vil gjøre seg gjeldende dersom arbeidstaker normalt ville blitt reengasjert, men hvor dette ikke har skjedd fordi arbeidsgiveren ikke har mulighet til å sysselsette. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at denne fortrinnsretten kun gjelder ved midlertidig ansettelse og ikke ved vikariat. Dette fordi vikarer ikke blir sagt opp, men fratrer stillingen fordi vikariatet er over. Ettersom stillingen i utgangspunktet tilhører en annen vil ikke en vikar ha samme rettigheter etter loven. 

Oppsigelsestid ved midlertidige stillinger 

I motsetning til et fast arbeidsforhold vil midlertidige stillinger ha et konkret opphørstidspunkt. Dette innebærer at vikariatet eller stillingens lengde skal fastsettes i arbeidskontrakten. Skal imidlertid arbeidsgiver gi oppsigelse før avtalt opphørstidspunkt kreves det saklig grunn jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 og oppsigelsestidens lengde vil følge samme regler som alminnelige ansettelsesforhold. Er du eksempelvis statlig ansatt i et vikariat vil oppsigelsestiden være på 1 måned jf. statsansatteloven § 22. 

Det skal altså ikke være enklere å si opp en midlertidig ansatt etter lovens regler fordi alle arbeidstakere har krav på forutsigbarhet rundt ansettelsesforholdet. 

Har du spørsmål? 

Det kan være utfordrende å gjøre seg kjent med gjeldende regler og hva du har krav på i et midlertidig ansettelsesforhold. Våre advokater har lang erfaring innen arbeidsrett og hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål eller behov for veiledning. 

En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Arbeidsretten regulerer rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsavtalen mellom partene utgjør fundamentet i arbeidsforholdet, men...

Read More
Midlertidig ansatt - Hva bør du vite

Midlertidig ansatt - Hva bør du vite

Utgangspunktet i norsk lov er at arbeidstakere ansettes fast. Likevel er det ikke uvanlig å være midlertidig ansatt i Norge, særlig i det offentlige....

Read More
Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Oppsigelse som følge av nedbemanning er svært vanlig. Bedrifters behov for nedbemanning varierer og påvirkes ofte av svingninger i markedet....

Read More