3 min read

Midlertidig ansatt - Hva bør du vite

Midlertidig ansatt - Hva bør du vite
Midlertidig ansatt - Hva bør du vite
5:28

Utgangspunktet i norsk lov er at arbeidstakere ansettes fast. Likevel er det ikke uvanlig å være midlertidig ansatt i Norge, særlig i det offentlige. Slike stillinger gir bedrifter en viktig mulighet til å tilpasse antall ansatte til arbeidsmengden. Statistisk sentralbyrå (ssb.) anslår at 7,7 prosent av norske arbeidstakere var midlertidig ansatt i 2020. 

Denne typen ansettelser reiser ofte spørsmål og kan oppleves som usikre både for arbeidstaker og arbeidsgiver. For arbeidstakere som er midlertidig ansatt kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter de har og hvordan det påvirker dem å kun være midlertidig ansatt. Arbeidsgivere har ofte spørsmål til veien videre etter en midlertidig ansettelse. Vi er advokater med lang erfaring innen arbeidsrett, og bistår gjerne både arbeidstakere og arbeidsgivere i disse spørsmålene. 

Hva er midlertidig ansettelse

Å være midlertidig ansatt innebærer at man kun er ansatt i en viss tidsperiode. Dette er et unntak fra hovedregelen om at arbeidstakere skal ansettes fast, som vil si at arbeidsavtalen varer frem til arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp avtalen. 

Midlertidig ansettelse – når er det lov?

Utgangspunktet om at arbeidstakere skal ansettes fast står i arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 (1). Avtaler om midlertidige ansettelser er dermed et unntak som bare kan inngås i visse tilfeller. Arbeidstilsynet beskriver adgangen til å ansette midlertidig som at dette «kan avtales i tilfeller hvor det er et behov for at ansettelsen er midlertidig». 

 I aml. § 14-9 (2) sies det at midlertidig ansettelse kan inngås:

  1. når arbeidet er av midlertidig karakter 
  2. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  3. for praksisarbeid 
  4. med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten 
  5. med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten 
  6. for en periode på tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker 

Midlertidig ansettelse – på generelt grunnlag

Opplistingen i aml. § 14-9 (2) gjelder helt konkrete tilfeller, med unntak av bokstav f som gir adgang til å midlertidig ansette på generelt grunnlag. Adgangen til dette gjelder kun i en periode på 12 måneder og ikke for flere enn 15 prosent eller én av arbeidstakerne i virksomheten. Etter 12 måneder kan arbeidsforholdet enten opphøre, lede til en fast stilling eller til en ny midlertidig stilling som faller inn under en av de andre bokstavene i § 14-9 (2). 

Dersom arbeidsgiver velger å ikke gi den midlertidig ansatte en fast ansettelse når perioden på 12 måneder utgår, starter en karanteneperiode på nye 12 måneder for arbeidsgiver. I denne perioden har arbeidsgiver ikke adgang til å ansette nye, midlertidige arbeidstakere til de samme arbeidsoppgavene som den midlertidig ansatte har utført. 

Midlertidig ansettelse – inngang til fast stilling 

Utgangspunktet er at midlertidige ansettelser kun varer i den tidsperioden som er avtalt, og opphører ved periodens sluttidspunkt. Unntak fra dette gjøres i enkelte tilfeller. Disse unntakene er kjent som treårsregelen og fireårsregelen. 

Treårsregelen går ut på at en arbeidstaker som har vært ansatt i en midlertidig stilling på tre ulike grunnlag over tre år har krav på å bli fast ansatt. De tre grunnlagene som må ha vært kombinert er: 

  • vikariat
  • midlertidig ansettelse på generelt grunnlag
  • midlertidig ansettelse for å utføre arbeid av midlertidig karakter 

Etter fireårsregelen har midlertidig ansatte som har vært sammenhengende ansatt i midlertidig stilling over en periode på fire år krav på å bli fast ansatt. Dette gjelder hvis man utfører arbeid av midlertidig karakter som for eksempel prosjektarbeid eller sesongarbeid. 

Midlertidig ansatte i vikariat eller på generelt grunnlag har krav på fast ansettelse etter tre år sammenhengende midlertidig ansettelse.

Dersom arbeidstakeren som har vært midlertidig ansatt er kvalifisert til stillingen har vedkommende fortrinnsrett til stillingen fremfor at arbeidsgiver gjennomfører en ny ansettelse. Dette gjelder kun dersom arbeidstakeren har vært ansatt i bedriften i minst 12 måneder i de to siste årene.

Særlig om ulike typer midlertidig arbeid 

Midlertidig stillinger er særlig vanlig for bedrifter som driver med sesongarbeid. For slike ansettelser med dette som grunnlag kreves det at «arbeidet bare kan utføres til bestemte tider av året, for eksempel frukt- og bærhøsting, arbeid i turistsesongen og servering ved utesteder om sommeren» ifølge Arbeidstilsynet.

Dersom midlertidig ansatte skal brukes til prosjektarbeid må det dreie seg om et tidsavgrenset arbeid som skiller seg fra bedriftens faste eller løpende oppgaver. 

Vår bistand

Er du arbeidstaker og lurer på om du har krav på en fast stilling? Da kan vi som advokater bistå deg. 

Er du arbeidsgiver og lurer på om kravene til å gjennomføre en midlertidig ansettelse er oppfylt? 

Ta kontakt for en uforpliktende prat og få bistand av et engasjert team av advokater som brenner for arbeidsrett!

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ha fast ansettelse. Det er likevel adgang til bruk av midlertidig ansettelse for et bestemt tidsrom under visse...

Read More
Vikariat eller midlertidig stilling

Vikariat eller midlertidig stilling

Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast med en tidsubegrenset arbeidsavtale. Dette innebærer at arbeidsforholdet...

Read More
Ansettelse - Dette bør du vite

Ansettelse - Dette bør du vite

En ansettelsesprosess reiser ofte mange spørsmål. Regelverket rundt en ansettelse kan være utfordrende å navigere i både for arbeidstakere og...

Read More