2 min read

Presset til å si opp - Hvilke rettigheter har arbeidstaker?

Presset til å si opp - Hvilke rettigheter har arbeidstaker?
Presset til å si opp - Hvilke rettigheter har arbeidstaker?
3:28

Et arbeidsforhold kan avsluttes på ulike vis, men skjer vanligvis gjennom en frivillig oppsigelse fra arbeidstaker. I noen tilfeller kan en oppsigelse fra arbeidstaker imidlertid avgis som følge av press fra arbeidsgiver. Det kan for eksempel skje ved at arbeidstaker får valget mellom å bli oppsagt eller å si opp selv. Det er lagt til grunn i langvarig rettspraksis at oppsigelsen i slike tilfeller kan likestilles med en oppsigelse fra arbeidsgiver, slik at arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler kommer til anvendelse. 

Generelt om oppsigelse

En oppsigelse er en måte å avslutte et arbeidsforhold. Oppsigelse kan gis fra både arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven kapittel 15 gir imidlertid arbeidstakere et særlig vern når det gjelder oppsigelse fra arbeidsgiver. Det stilles blant annet krav til at oppsigelsen skal være saklig begrunnet og at den skal være skriftlig. En oppsigelse fra arbeidsgiver må dessuten være begrunnet i arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. 

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold bygger vanligvis på at arbeidstaker har begått pliktbrudd eller misligholdt sine forpliktelser etter arbeidsavtalen. Det kan for eksempel ha skjedd ved at arbeidstaker har handlet i strid med lojalitetsplikten, trakassering eller for mangelfulle arbeidspresentasjoner. 

At oppsigelsen er begrunnet i arbeidsgivers forhold innebærer at det er forhold ved bedriften som gjør oppsigelsen nødvendig. En slik oppsigelse kan for eksempel være begrunnet i rasjonaliseringstiltak eller omorganisering. I tillegg til at oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens forhold, gjelder saklighetskrav overfor den enkelte arbeidstaker som sies opp. 

Oppsigelse grunnet press fra arbeidsgiver

Når arbeidstaker gir en egenoppsigelse under press fra arbeidsgiver, oppstår en rekke spørsmål knyttet til hvilke rettigheter arbeidstakeren har. Det avgjørende for om egenoppsigelsen skal betraktes som en oppsigelse fra arbeidsgiver er om oppsigelsen er gitt under urimelig press fra arbeidsgiver. Vurderingen av hva som utgjør et urimelig press må vurderes konkret. Rettspraksis viser likevel at det vil foreligge oppsigelse gitt under urimelig press dersom arbeidstakeren har fått et ultimatum fra arbeidsgiver. 

Dersom det kan påvises at oppsigelsen er gitt under et urimelig press fra arbeidsgiver, vil oppsigelsen fra arbeidstaker likestilles med en oppsigelse gitt fra arbeidsgiver. Dette innebærer at arbeidsgiver må oppfylle vilkårene i arbeidsmiljøloven kapittel 15 for gyldig oppsigelse. 

Søksmålsfrister 

Arbeidsmiljøloven kapittel 17 har regler om tvister om arbeidsforhold. Ved tvist om oppsigelse er søksmålsfristen åtte uker. Dersom arbeidstaker kun krever erstatning, er spørsmålsfristen seks måneder. 

Fri rettshjelp?  

I oppsigelsessaker kan du som arbeidstaker ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader til advokat. Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp, beror på din brutto årsinntekt og nettoformue ligger under en fastsatt grense. 

Bistand i saken 

Står i en arbeidstvistsak der du har gitt en egenoppsigelse under press fra arbeidsgiver, kan vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistå deg! Våre advokater har lang erfaring med å bistå i arbeidstvistsaker. Ta kontakt her for en uforpliktende samtale! 

Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Oppsigelse som følge av nedbemanning er svært vanlig. Bedrifters behov for nedbemanning varierer og påvirkes ofte av svingninger i markedet....

Read More
Permittering - Hvilke regler gjelder nå?

Permittering - Hvilke regler gjelder nå?

Veldig mange har opplevd å bli permittert fra jobb som følge av covid-19 pandemien. Dette var først særlig aktuelt våren 2020, men rapport fra Nav...

Read More
Virksomhetsoverdragelse - Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter

Virksomhetsoverdragelse - Arbeidstakers rettigheter og arbeidsgivers plikter

Konsekvensene av en virksomhetsoverdragelse varierer. I noen tilfeller innebærer virksomhetsoverdragelse kun at bedriften bytter navn. Andre ganger...

Read More