2 min read

Permisjon

Permisjon
Permisjon
4:44

Permisjon gir arbeidstakeren rett til være borte fra arbeidet i et begrenset tidsrom. Når permisjonsperioden er over har arbeidstakeren rett til å komme tilbake til sin stilling hos arbeidsgiver. Permisjonen kan være lønnet eller ulønnet.

Svangerskapskontroll
Arbeidstaker har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke uten rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

Svangerskapspermisjon
Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet.

Omsorgspermisjon
I forbindelse med fødselen har far rett til to ukers permisjon for å bistå moren. Adoptivforeldre og fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas.

Fødselspermisjon
Mor skal ha permisjon i de første seks ukene etter fødsel med mindre hun kan legge frem legeerklæring som viser at det er bedre for henne å komme tilbake til arbeid.

Foreldrepermisjon
Foreldrene har rett til permisjon i til sammen tolv måneder. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Hver av foreldrene har i tillegg til dette rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Permisjonen må tas ut umiddelbart etter permisjonen med fødselspenger.

Delvis permisjon
Både svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon kan tas ut som delvis ferie. Arbeidstaker og arbeidsgiver avtaler hvordan dette skal organiseres, og arbeidstakers ønske skal oppfylles med mindre det vil medføre vesentlige ulemper for virksomheten. Permisjonen må tas ut i løpet av tre år.

Arbeidstakers varslingsplikt
Arbeidstaker har plikt til å varsle arbeidsgiver snarest mulig dersom vedkommende ønsker å ta ut permisjon. Ved fravær utover to uker, skal arbeidsgiver varsles senest en uke i forveien. Ved fravær utover tolv uker, skal arbeidsgiver varsles senest fire uker i forveien. Ved fravær utover ett år, skal arbeidsgiver varsles senest tolv uker i forveien.

Ammefri
En kvinne som ammer sitt barn kan kreve fri for å amme. Fritiden kan for eksempel tas ut i en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

Barns og barnepassers sykdom
En arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, hvis barnet skal følges til legeundersøkelser eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon på grunn av et annet barn.

Denne retten til permisjon gjelder inntil barnet fyller tolv år. Arbeidstakeren har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert år. Dersom arbeidstakeren har mer enn to barn har vedkommende rett til inntil 15 dagers permisjon. For arbeidstaker som har barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, har rett til inntil 20 dagers permisjon hvert år til og med året hvor barnet fyller 18 år.

Arbeidstaker har også rett til permisjon dersom barnet blir lagt inn i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen, barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, eller barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.

Omsorg for og pleie av nærstående
Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfast har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte nærstående. Videre har arbeidstaker rett til permisjon i inntil 10 dager hvert år for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner.

Utdanningspermisjon
Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år, og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Retten til permisjon gjelder både for fulltids- og deltidsansatte. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon.

Militærtjeneste
Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste.

Offentlig verv
Arbeidsgiver har rett til permisjon fra arbeid i det omgang det er nødvendig for oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer.

Lønn ved permisjon
I mange tilfeller har arbeidstaker rett til hel eller delvis lønn under permisjonen. Dette reguleres i hovedsak av reglene i folketrygdloven.

Avskjed

Avskjed

Avskjedigelse vil si at arbeidsgiver gir beskjed til arbeidstaker om at hun/han må gå på dagen. Her vil blant annet de nærmere reglene for når en...

Read More
Ferie

Ferie

Hvor mye ferie har arbeidstaker rett til?En arbeidstaker har rett til ferie på 25 virkedager hvert år. Som en virkedag regnes alle dager som ikke er...

Read More
Ansettelse - Dette bør du vite

Ansettelse - Dette bør du vite

En ansettelsesprosess reiser ofte mange spørsmål. Regelverket rundt en ansettelse kan være utfordrende å navigere i både for arbeidstakere og...

Read More