2 min read

Ansatt på prøvetid - Hva er mine rettigheter

Ansatt på prøvetid - Hva er mine rettigheter
Ansatt på prøvetid - Hva er mine rettigheter
4:13

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale i arbeidsavtalen at arbeidstakerens første periode i stillingen skal være en prøvetid. Prøvetid er en periode der man vurderer om arbeidstaker passer i stillingen, og den gjensidige oppsigelsestiden er kortere enn vanlig. 

Prøvetid må ikke forveksles med midlertidig ansettelse. Dette fordi midlertidig ansettelse innebærer at arbeidstakeren kun er ansatt for en viss tidsperiode, mens en prøvetid kun er en spesifikk periode i en fast ansettelse. Ansatte i midlertidig stilling kan også ha avtalt prøvetid, men behovet for dette er ofte mindre ettersom man kun er ansatt i et kortere tidsrom.

Reglene om prøvetid står i arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-6 og aml. § 15-3 (7).

Når er prøvetid lov 

Prøvetid er gyldig dersom dette er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidsavtalen. I arbeidsavtalen må det minimum være fastsatt at det er avtalt en prøveperiode og hvor lenge denne skal vare. I tillegg bør andre forhold ved prøvetiden nevnes, for eksempel dersom arbeidsgiver ønsker å kunne forlenge prøvetiden. 

Formålet med prøvetid 

Formålet med prøvetid er å vurdere om arbeidstaker oppfyller de krav arbeidsgiver har til ansatte i stillingen. Prøvetid gir også arbeidstakeren en mulighet til å vurdere om vedkommende ønsker å fortsette i stillingen på lang sikt. 

Prøvetid gir arbeidsgiver en mulighet til å vurdere om arbeidstakeren passer til stillingen mens arbeidstakeren faktisk utfører de arbeidsoppgaver jobben innebærer. 

Prøvetidens lengde og forlengelse ved sykdom

Hvor lenge prøvetiden varer vil variere ettersom hva som er avtalt i arbeidsavtalen. Arbeidstaker og arbeidsgiver står i utgangspunktet fritt til å avtale dette selv. Arbeidsmiljøloven setter imidlertid en maksgrense for prøvetid på seks måneder, slik at en prøvetid aldri kan vare lenger enn dette.

Dersom arbeidstakeren er borte fra arbeidet grunnet sykdom i prøvetiden kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden med tilsvarende lengde arbeidstakeren var borte. Dette følger av aml. § 15-6 (4), der det står at arbeidsgiver kan «forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet». Det er altså ikke mulig å forlenge perioden med mer enn det arbeidstaker har vært borte. 

Videre står det i samme bestemmelse at forlengelse kun kan skje «når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden». Det gjør at arbeidsgivers adgang til å forlenge må fremgå av arbeidskontrakten, og forlengelsen må varsles til arbeidstaker før prøvetiden i utgangspunktet skulle utløpe. 

Oppsigelse i prøvetiden 

Arbeidstaker står fritt til å levere oppsigelse i prøvetiden dersom vedkommende ønsker det. Det vil da være en kortere oppsigelsesfrist å forholde seg til enn ved oppsigelse utenfor prøvetid. 

Dersom ikke annet er avtalt i arbeidsavtalen er oppsigelsesfristen i prøvetiden 14 dager jf. aml. § 15-3 (7). 

Det er lavere terskel for arbeidsgiver til å si opp en ansatt mens vedkommende er i prøvetid. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke stilles noen krav til arbeidsgiver før oppsigelse i prøvetid. Loven stilles krav til bakgrunnen for oppsigelsen. Arbeidsgiver kan si opp en ansatt som er i prøvetid på grunn av manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet, og oppsigelsen må gis til arbeidstaker før prøvetiden har utløpt. 

Det stilles enkelte krav til arbeidsgiver før det blir anledning til å si opp en ansatt i prøvetiden. Dette fremgår ikke av loven, men av praksis fra domstolen og andre rettskilder. Arbeidsgiver må ha gitt arbeidstakeren opplæring, instruksjon og veiledning. Arbeidstakeren må også få tilbakemelding underveis i prøvetiden dersom arbeidsgivers oppfatning er at vedkommende ikke oppfyller de krav som stilles. Dette for å gi arbeidstakeren mulighet til å utvikle og forbedre seg. 

Ansettelse - Dette bør du vite

Ansettelse - Dette bør du vite

En ansettelsesprosess reiser ofte mange spørsmål. Regelverket rundt en ansettelse kan være utfordrende å navigere i både for arbeidstakere og...

Read More
Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Nedbemanning - Rettigheter og plikter

Oppsigelse som følge av nedbemanning er svært vanlig. Bedrifters behov for nedbemanning varierer og påvirkes ofte av svingninger i markedet....

Read More
Permittering - Hvilke regler gjelder nå?

Permittering - Hvilke regler gjelder nå?

Veldig mange har opplevd å bli permittert fra jobb som følge av covid-19 pandemien. Dette var først særlig aktuelt våren 2020, men rapport fra Nav...

Read More