2 min read

Konkurransebegrensede klausuler

Konkurransebegrensede klausuler
Konkurransebegrensede klausuler
4:01

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Hensikten med å ta i bruk en konkurranseklausul er å regulere hva en arbeidstaker kan foreta seg når arbeidsforholdet tar slutt for å beskytte virksomheten mot at bedriftshemmeligheter og liknende skal tas i bruk i en konkurrerende virksomhet til skade for tidligere arbeidsgiver. Adgangen til å inngå konkurransebegrensende avtaler reguleres av reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14 a.

Adgangen til å gjøre gjeldende konkurranseklausuler
En konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Klausulen kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet. Arbeidsgiver har ikke adgang til å gjøre gjeldende en konkurranseklausul ved oppsigelse fra arbeidsgivers side, med mindre oppsigelsen er begrunnet i arbeidstakers forhold.

Redegjørelse for konkurranseklausuler
Arbeidstaker kan når som helst henvende seg til arbeidsgiver og be om en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Arbeidsgiver skal da innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for dette, hvor det fremgår hvilket særlig behov arbeidsgiver har for vern mot konkurranse. Dersom arbeidsgiver sier opp, og det ikke allerede foreligger en redegjørelse, skal arbeidsgiver redegjøre for om og i hvilken grad konkurranseklausulen skal gjøres gjeldende. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver sier opp eller avskjediger arbeidstaker. Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden.

Kompensasjon til arbeidstaker dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende
Dersom arbeidsgiver gjør gjeldende en konkurranseklausul har arbeidstaker rett til kompensasjon i perioden konkurranseklausulen har virkning. Kompensasjonen skal tilsvare 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G, og deretter minst 70 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G. Kompensasjonen kan begrenses til 13 G. Kompensasjonen skal beregnes på grunnlag av arbeidsvederlaget som er opptjent de siste 12 månedene før oppsigelsen eller avskjeden. Arbeidsgiver har anledning til å gjøre fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning.

Kundeklausuler
En kundeklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

En kundeklausul kan bare omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før redegjørelsen. En kundeklausul kan ikke gjøres gjeldende i lenger enn ett år fra arbeidsforholdet opphørte. Arbeidstaker kan be om en skriftlig redegjørelse for i hvilken grad en kundeklausul vil gjøres gjeldende. Da skal arbeidsgiver gjøre rede for hvilke kunder som omfattes av kundeklausulen.

Rekrutteringsklausuler
En rekrutteringsklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. Arbeidsmiljøloven setter forbud mot at arbeidsgiver inngår rekrutteringsklausuler med unntak av i de tilfellene hvor det forhandles om virksomhetsoverdragelse. Da kan en rekrutteringsklausul gjøres gjeldende under forhandlingene og inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet. Det samme gjelder i inntil seks måneder fra virksomhetsoverdragelsen har funnet sted.

Konkurranseklausul i arbeidskontrakten

Konkurranseklausul i arbeidskontrakten

Enkelte arbeidstakere er særlig viktig for bedriften. Dette kan eksempelvis være arbeidstakere som besitter spesiell kunnskap om...

Read More
Konkurranseklausuler - Konkurransebegrensende avtaler

Konkurranseklausuler - Konkurransebegrensende avtaler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser hva en arbeidstaker kan gjøre både i løpet av og etter...

Read More
Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Korona - Slik må arbeidsgiver forebygge smitte på arbeidsplassen

Selv om det anbefales at flest mulig har hjemmekontor under den pågående pandemien, er det fortsatt mange som utfører arbeid på en arbeidsplass...

Read More