3 min read

Konkurranseklausuler - Konkurransebegrensende avtaler

Konkurranseklausuler - Konkurransebegrensende avtaler
Konkurranseklausuler - Konkurransebegrensende avtaler
6:32

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser hva en arbeidstaker kan gjøre både i løpet av og etter ansettelsesforholdet. 

Klausulen begrenser arbeidstakerens mulighet til å tiltre en stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter at arbeidsforholdet har opphørt. En konkurranseklausul er altså en konkurransebegrensende avtale. 

Formålet med konkurranseklausuler er å beskytte bedrifter mot at andre konkurrerende virksomheter skal få tilgang til bedriftshemmeligheter og informasjon om bedriften gjennom å ansette arbeidstakere.

Det kan være utfordrende for både arbeidstakere og arbeidsgivere å tolke innholdet av en konkurranseklausul. Spørsmål relatert til en slik klausul er ofte kompliserte, og mange får stort utbytte av å la seg bistå av en advokat ved disse problemstillingene. 

Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. 

Les også: Lojalitetsplikt i arbeidsforhold – Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Når kan konkurransebegrensende klausuler gjøres gjeldende – hva sier norsk lov?

Konkurranseklausuler reguleres i norsk lov av arbeidsmiljøloven (aml.) kapittel 14 A. I aml. § 14 A-1 (2) sies det at en konkurranseklausul bare kan gjøres gjeldende hvis det er «nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse», og at en slik klausul aldri kan gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet. 

Arbeidsmiljøloven sier også at en konkurranseklausul må være skriftlig for å være gyldig, og at arbeidsgivere aldri kan gjøre gjeldende en konkurranseklausul dersom det er de som sier opp arbeidstakeren. Det kan gjøres unntak fra dette hvis arbeidsgivers oppsigelse er begrunnet i forhold som har med arbeidstakeren å gjøre. Det er vanlig at konkurranseklausulen er en del av arbeidsavtalen. 

Krav om redegjørelse fra arbeidsgiver

I aml. § 14 A-2 står det at arbeidsgiver innen fire uker skal gi arbeidstaker en skriftlig redegjørelse for «om og i hvilken grad» en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende, dersom arbeidstaker ber om dette skriftlig. Dette gir arbeidstakeren en lovbestemt rett på redegjørelse fra arbeidsgiver om konkurranseklausulen.

Loven stiller også krav til redegjørelsens innhold, ved at arbeidsgivers «særlige behov for vern mot konkurranse» må fremgå av redegjørelsen. I tillegg skal det stå i redegjørelsen om konkurranseklausulen vil gjøres gjeldende eller ikke, og eventuelt i hvilket omfang. Dette gjør at perioden konkurranseklausulen gjøres gjeldende må informeres om.  

Arbeidstakeren har ingen plikt til å informere arbeidsgiver om bakgrunnen for ønsket om redegjørelsen. Dermed kan heller ikke redegjørelsen være basert på arbeidstakerens fremtidige planer, eksempelvis at arbeidstakeren vurderer å bytte jobb. 

Arbeidsmiljøloven gir flere frister for arbeidsgivers redegjørelse av konkurranseklausulen. Hovedorganisasjonen Virke formulerer disse slik: 

  • Ved forespørsel fra arbeidstaker: Senest innen fire uker
  • Hvis arbeidstaker sier opp: Senest innen fire uker etter oppsigelsen
  • Hvis arbeidsgiver sier opp arbeidstaker: Samtidig med oppsigelsen 
  • Hvis arbeidsgiver avskjediger arbeidstaker: Senest en uke etter avskjed

Konsekvens av å bryte konkurranseklausul

Konkurransebegrensende avtaler kan inneholde klausuler som gir arbeidsgiver rett til å bøtelegge arbeidstakeren dersom vedkommende ikke overholder konkurranseklausulen. Dette er en viktig mulighet for arbeidsgiver fordi det ofte er vanskelig å påvise at arbeidstakerens brudd på konkurranseklausulen har påført bedriften et økonomisk tap. I tillegg gir muligheten for økonomiske konsekvenser arbeidstakeren en ekstra oppfordring til å ikke bryte konkurranseklausulen. 

Dersom du er en del av en konflikt med spørsmål om arbeidstaker har brutt konkurranseklausulen, anbefaler vi deg å kontakte advokat. Vi har lang erfaring med saker innen arbeidsrett. Ta kontakt med oss her for en vurdering av din sak. 

Kompensasjon for bruk av konkurranseklausul

Arbeidstaker har rett på kompensasjon i perioden konkurranseklausulen har virkning. I aml. § 14 A-3 står det at arbeidsgiver skal betale arbeidstakeren en kompensasjon «tilsvarende 100 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G, og deretter minst 70 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G». Grunnlaget for å beregne kompensasjonen skal være arbeidstakerens opptjente arbeidsvederlag fra de 12 siste månedene før oppsigelsen eller avskjeden fant sted. 

Loven forholder seg altså til G, folketrygdens grunnbeløp, som per 01.05.20 er på kr 101 351.

Arbeidsgiveren kan gjøre fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning. 

Kundeklausuler 

I aml. § 14 A-4 (1) defineres kundeklausul som en «avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør». Formålet med en slik klausul er at arbeidstakere ikke skal kunne påvirke kunder til å forlate bedriften og følge arbeidstakeren videre. 

Loven begrenser hvem en kundeklausul kan omfatte til «kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvaret for det siste året» før redegjørelse av om kundeklausul vil bli gjort gjeldende ble gitt til arbeidstakeren.

Også for kundeklausuler har arbeidsgiver fire uker på seg til å gi en redegjørelse for om og i hvilken grad en kundeklausul vil bli gjort gjeldende, etter at arbeidstaker har gitt skriftlig forespørsel om dette.

Rekrutteringsklausuler 

En rekrutteringsklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som enten hindrer eller begrenser arbeidstakerens mulighet til å bli ansatt i annen virksomhet, jf. aml. § 14 A-6. I samme bestemmelse gir loven forbud mot at arbeidsgivere inngår rekrutteringsklausuler, med mindre det forhandles om virksomhetsoverdragelse. Dersom det forhandles om virksomhetsoverdragelse, kan arbeidsgiver gjøre gjeldende en rekrutteringsklausul under forhandlingene og inntil seks måneder etter avsluttede forhandlinger. 

Konkurransebegrensede klausuler

Konkurransebegrensede klausuler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen...

Read More
Konkurranseklausul i arbeidskontrakten

Konkurranseklausul i arbeidskontrakten

Enkelte arbeidstakere er særlig viktig for bedriften. Dette kan eksempelvis være arbeidstakere som besitter spesiell kunnskap om...

Read More
Hjemmekontor under korona - Hva har arbeidstaker krav på?

Hjemmekontor under korona - Hva har arbeidstaker krav på?

Mange arbeidstakere rundt om i landet sitter nå på hjemmekontor. I utgangspunktet er bruken av hjemmekontor under koronapandemien ment å være en...

Read More