2 min read

Konkurranseklausul i arbeidskontrakten

Konkurranseklausul i arbeidskontrakten
Konkurranseklausul i arbeidskontrakten
5:09

Enkelte arbeidstakere er særlig viktig for bedriften. Dette kan eksempelvis være arbeidstakere som besitter spesiell kunnskap om bedriftshemmeligheter, forretningsmessig informasjon, oppskrifter eller tekniske modeller som andre bedrifter kan være interessert i. For at arbeidsgiver ikke skal risikere at viktig informasjon blir spredt til konkurrerende bedrifter når arbeidstaker slutter, er det ofte nødvendig å opprette konkurranseklausuler i arbeidskontrakten.   

Hva er en konkurranseklausul og hvorfor er det nødvendig?  

Med konkurranseklausul menes en arbeidsavtale hvor arbeidsgiver inntar en klausul i arbeidskontrakten som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre en annen stilling eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør jf. Arbeidsmiljøloven § 14 A-1. Enhver arbeidstaker er forpliktet til å opptre lojalt i henhold til arbeidsgivers vilje, men denne lojalitetsplikten vil nødvendigvis ikke bestå etter arbeidsforholdet er over. Derfor vil det i mange tilfeller være nødvendig å utarbeide en konkurranseklausul.   

Du kan lese mer om arbeidstakers lojalitetsplikt her: Lojalitetsplikt i arbeidsforholdet

Det vanligste formålet med konkurranseklausuler er å begrense arbeidstakers mulighet til å benytte seg av spesiell kunnskap etter arbeidsforholdets slutt. Dette er særlig aktuelt i tilfeller hvor den enkelte arbeidstaker besitter spesiell kunnskap om bedriftens arbeidsmetoder, men klausulen kan også begrense den ansattes mulighet til å inngå arbeidskontrakter med konkurrerende bedrifter eller påvirke arbeidsgivers kundekrets til å gå over til konkurrenten.  

Konkurranseklausuler skal kun benyttes så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers behov for vern mot konkurrenter og kan aldri gjørs gjeldende lenger enn et år fra opphør av arbeidsforholdet jf. Arbeidsmiljøloven § 14 A-1 annet ledd.  

Konkurranseklausulens innhold og utforming  

Konkurranseklausuler må alltid inngås skriftlig mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for å være gyldig. Det stilles ingen krav til når klausulen skal inngås, men det vanligste er å innta klausulen i arbeidskontrakten ved ansettelse eller ved internt stillingsbytte.  

I konkurranseklausulen skal arbeidsgiver alltid gi en skriftlig redegjørelse for om klausulen vil bli gjort gjeldende og på hvilken måte. En slik redegjørelse skal inneholde beskrivelse av hvorfor arbeidsgiver har behov for vern samt konkurranseklausulens rekkevidde og anvendelsesområde.  

Når det gjelder utforming bør en konkurranseklausul aldri være for generell. For å være gyldig skal klausulen gi uttrykk for det konkrete behovet bedriften har for å beskytte seg mot konkurranse og gi uttrykk for de reelle behov bedriften har for å beskytte sine egne ressurser.  Det er her viktig å merke seg at klausulens utforming skal ivareta arbeidsgivers interesser samtidig som arbeidstakers frihet til å velge et annet arbeid også sikres.  

Hvilke begrensninger finnes det?  

Arbeidsgivers behov for å beskytte seg mot konkurrerende virksomheter står sterkt. Konkurranseklausuler er derfor svært vanlig og kan avtales fritt med arbeidstaker. Det er likevel enkelte begrensninger det kan være greit å være klar over:  

  • Konkurranseklausulen kan aldri begrense arbeidstakers mulighet til å inngå et nytt arbeidsforhold dersom dette fremstår som urimelig. Konkurranseklausulen skal være velbegrunnet og ha et legitimt formål, noe som innebærer at klausulen ikke kan gå lenger enn det som er nødvendig for å beskytte mot konkurranse. Momenter i vurderingen av hvorvidt klausulen fremstår som rimelig er hvilke mulighet arbeidstaker har til å finne nytt arbeid, klausulens geografiske utstrekning, om det utbetales etterlønn og hvilken interesse arbeidsgiver har i at klausulen opprettholdes.  
  • Fremstår klausulen som urimelig eller dårlig begrunnet kan den tilsidesettes. Dette gjelder særlig i tilfeller hvor arbeidstaker har en underordnet stilling i bedriften og ikke besitter spesiell kunnskap eller beskyttelsesverdig informasjon 
  • Er en arbeidstaker oppsagt på usaklig grunnlag vil konkurranseklausulen alltid falle bort og anses ugyldig.  Dette gjelder også i tilfeller hvor arbeidsgiver har opptrådt på en slik måte at arbeidstaker har grunn til å avslutte forholdet, typisk ved manglende lønnsutbetalinger eller vesentlig kontraktsbrudd.  

Kompensasjon  

Dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende, har arbeidstaker krav på kompensasjon. Det skal ytes kompensasjon på 100 % opp til 8G, mens det for lønn mellom 8G og 12G begrenses til et arbeidsvederlag på 70 %. Dette er lovens minstekrav, og det er fritt for arbeidsgiver å inngå en avtale som er mer gunstig for arbeidstaker enn det loven fastsetter.  

Trenger du bistand?  

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbyr et team med bred erfaring innen arbeidsrett. Har du spørsmål knyttet til konkurranseklausuler eller generell veiledning hjelper vi deg gjerne.  Benytt kontaktskjeamet eller ring 488 54 182.

Konkurransebegrensede klausuler

Konkurransebegrensede klausuler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen...

Read More
Konkurranseklausuler - Konkurransebegrensende avtaler

Konkurranseklausuler - Konkurransebegrensende avtaler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser hva en arbeidstaker kan gjøre både i løpet av og etter...

Read More
Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Lojalitetsplikt i arbeidsforhold - Ivaretakelse av arbeidsgivers interesser

Hva er lojalitetsplikt? Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at partene i et kontraktsforhold plikter å opptre lojalt overfor hverandre....

Read More