2 min read

Hva må en arbeidsavtale inneholde?

Hva må en arbeidsavtale inneholde?
Hva må en arbeidsavtale inneholde?
5:01

Det er arbeidsavtalen som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Dette betyr at alle vesentlige punkter i arbeidsforholdet skal kunne leses i kontrakten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Formålet med arbeidsavtalen er at det skal være tydelig for alle parter hva de er blitt enige om. 

Mange er usikre på hva en arbeidsavtale må inneholde. Kanskje er du arbeidstaker og lurer på om avtalen du har fått av arbeidsgiver er utfyllende nok? Eller kanskje du er arbeidsgiver som skal lage en arbeidsavtale og lurer på hvilke krav som stilles til innholdet. Ta gjerne kontakt med oss for bistand i disse spørsmålene. 

Lovens krav til arbeidsavtalers innhold

I tillegg til det generelle kravet om at forhold av «vesentlig betydning» skal stå i arbeidsavtalen har arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-6 en liste med spesifikke krav. Arbeidsavtalen skal inneholde:

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver (partenes identitet)
 • Arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Hvis arbeidet skal utføres periodevis skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre. 
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Denne listen gir en oversikt over opplysninger som alltid skal være inkludert i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen kan alltid inneholde flere opplysninger og være mer utfyllende enn det loven stiller krav om. 

Krav om skriftlig arbeidsavtale 

Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette står i aml. § 14-5, som sier at det «skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold». Ettersom dette gjelder alle arbeidstakere spiller det ingen rolle om det er snakk om en midlertidig eller fast stilling. Loven gir ingen unntak fra regelen og det er arbeidsgivers ansvar å sørge for dette. 

At alle arbeidstakere har rett på en skriftlig arbeidsavtale betyr ikke at muntlige arbeidsavtaler ikke er bindende. Ifølge avtaleloven er muntlige avtaler like bindende som skriftlige, og dette inkluderer muntlige arbeidsavtaler. En muntlig arbeidsavtale kan imidlertid skape problemer hvis det oppstår konflikt eller uenighet rundt hva som ble avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Derfor er en skriftlig avtale alltid å foretrekke, og også et krav etter loven. 

Det er ikke uvanlig at det oppstår spørsmål om hva som er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi som advokater har lang erfaring i å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i slike spørsmål, og opplever at mange har god nytte av dette. 

Arbeidsgivers styringsrett

Det er arbeidsavtalen som er utgangspunktet for hvilken stilling og hvilke arbeidsoppgaver en ansatt har. Arbeidsgiveren må derfor holde seg innenfor rammene av arbeidsavtalen hvis han ønsker å gjøre endringer i arbeidsforholdet. 

De endringene arbeidsgiver kan gjøre uten å gå utenfor rammene av arbeidsavtalen anses for å være en del av arbeidsgivers styringsrett. Dette innebærer at arbeidsgivere har et visst rom for å endre på arbeidstakerens arbeidsoppgaver, så lenge han holder seg innenfor arbeidsavtalen. Hvis arbeidsgiver gjør større endringer som er utenfor kontrakten kan det være snakk om en endringsoppsigelse. Vi har skrevet utfyllende om endringsoppsigelser her

Vi anbefaler deg å ta kontakt med advokat dersom du er arbeidstaker og er usikker på om endringene er en del av arbeidsgivers styringsrett, og dersom du er arbeidsgiver som er usikker på hvor mye arbeidsavtalen tillater. 

Vår bistand

Ta kontakt her for en uforpliktende prat og få bistand av et engasjert team av advokater som brenner for arbeidsrett!

Ansettelse - Dette bør du vite

Ansettelse - Dette bør du vite

En ansettelsesprosess reiser ofte mange spørsmål. Regelverket rundt en ansettelse kan være utfordrende å navigere i både for arbeidstakere og...

Read More
Arbeidsavtale

Arbeidsavtale

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ha fast ansettelse. Det er likevel adgang til bruk av midlertidig ansettelse for et bestemt tidsrom under visse...

Read More
Regler for overtid

Regler for overtid

Overtid er arbeid utover de grenser for alminnelig arbeidstid som er satt i arbeidsmiljøloven (aml.).

Read More