2 min read

Innleie av arbeidskraft -  Dette må du vite

Innleie av arbeidskraft - Dette må du vite
Innleie av arbeidskraft -  Dette må du vite
5:20

Utgangspunktet etter arbeidsmiljølovens regler er fast ansettelse. Ofte kan arbeidsgivere likevel ha et midlertidig behov for arbeidskraft. I stedet for å fylle arbeidskraftbehovet gjennom midlertidig ansettelse er et alternativ å leie inn arbeidskraft gjennom et bemanningsbyrå eller en produksjonsbedrift. 

Innleie av arbeidskraft er et sentralt tema i arbeidsretten. Hva som ligger i innleie er nærmer definert i arbeidsmarkedsloven § 25 hvor det fremgår at «med utleie av arbeidstakere menes leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse»  

Utgangspunktet er at bedriften kan benytte seg av innleie i stedet for midlertidig ansettelse. Det er likevel viktig å merke seg at reglene for innleie varierer ved innleie fra bemanningsbyrå og produksjonsbedrift, og at det ved innleie av arbeidskraft dannes et såkalt trepartsforhold mellom arbeidstaker, utleiebedriften og innleiebedriften. Dette skiller seg fra et alminnelig ansettelsesforhold gjennom at arbeidstaker beholder sitt ansettelsesforhold hos utleiebedriften, og ikke inngår en egen arbeidskontrakt med innleie 

Innleie fra bemanningsbyrå 

Et bemanningsbyrå er et foretak som har til hensikt å drive utleie av arbeidskraft. Innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå er tillatt på samme måte som det kan avtales midlertidig ansettelser i kraft av arbeidsmiljøloven § 14-9. Dette vil typisk være relevant som et alternativ til midlertidig ansettelse i forbindelse med ekstra behov eller uforutsette hendelser.

Ofte kan det være utfordrende å finne en tilstrekkelig kvalifisert kandidat til stillingen og i slike tilfeller vil innleie fra bemanningsbyrå være som effektivt. Et bemanningsbyrå jobber jevnlig med å tiltrekke seg søkere med kvalifisert kompetanse og har gjennomført kartlegging og utvelgelse av riktig arbeidstaker til den aktuelle stillingen. Dette kan gjøre det både effektivt og enklere for arbeidsgiver som har behov for rask tiltredelse gjennom eksempelvis vikariat. 

Ved innleide arbeidstakere fra et bemanningsbyrå kan det være lurt å merke seg at bruken skal drøftes med de tillitsvalgte minst en gang i året og at bedrifter som leier inn arbeidskraft gjennom bemanningsbyrå har plikt til å undersøke om utleier er registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Dette fordi innleie kun er tillatt fra lovlig registrerte virksomheter. 

Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie 

En virksomhet som ikke har til formål å drive med utleie betegnes som en produksjonsbedrift. Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. Arbeidsmiljøloven § 14-13 oppstiller vilkår om at utleie i slike tilfeller skal skje innenfor de samme fagområder som utgjør utleiers virkeområde og utleieaktiviteten må ikke omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleie. 

Det kan være lurt å merke seg at innleie fra produksjonsbedrifter er videre enn innleie fra bemanningsforetak. Dette fordi den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. Behovet for å verne midlertidig ansatte gjennom lovregulering gjør seg derfor ikke like gjeldende som ved innleie fra bemanningsbyrå. 

Viser det seg likevel at virksomheten har til formål å drive utleie og vilkårene brytes regnes virksomheten som et bemanningsbyrå og det er reglene etter aml. § 14-9 som kommer til anvendelse. 

Hvem har arbeidsgiveransvaret for innleid arbeidstaker? 

Selv om innleid arbeidskraft er midlertidig og vedkommende ikke er å anse som fast ansatt, er arbeidstaker likevel vernet av arbeidsmiljølovens regler. Det er utleievirksomheten som har det overordnede ansvaret etter arbeidsmiljøloven og som skal påse at reglene følges. Dette innebærer at utleid arbeidstaker skal ha skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten og være omfattet av det alminnelige stillingsvernet som fremgår av arbeidsmiljøloven. Utleievirksomheten er også ansvarlig for utbetaling av lønn og andre ytelser som er fastsatt i arbeidskontrakten. 

Kravet om likebehandling 

Norge har gjennom internasjonalt samarbeid forpliktet seg til å følge vikarbyrådirektivet. Dette er implementert i arbeidsmiljøloven § 14-12 og har til hensikt å bedre vikarers stilling ved å innføre et likebehandlingsprinsipp med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Formålet med prinsippet er å sikre at vikarer og midlertidig ansatte blir behandlet tilsvarende fast ansat. Dette gjelder som utgangspunkt også goder som kantine, bedriftshytte, trimrom, deltakelse på julebord osv. Målet er at det ikke skal gjøres forskjell på egne ansatte og innleid arbeidskraft  

Trenger du bistand? 

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har lang erfaring innen arbeidsrett og tvister rundt innleie og midlertidig ansettelse. Har du spørsmål rundt innleie og dine rettigheter enten som arbeidstaker eller plikter og ansvar som arbeidsgiver er du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale. Vi bistår deg gjerne. 

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering på arbeidsplassen

Seksuell trakassering er et alvorlig og utbredt problem på norske arbeidsplasser, som fikk særlig oppmerksomhet etter bevegelsen #Metoo fra 2017.

Read More
Ansettelse - Dette bør du vite

Ansettelse - Dette bør du vite

En ansettelsesprosess reiser ofte mange spørsmål. Regelverket rundt en ansettelse kan være utfordrende å navigere i både for arbeidstakere og...

Read More
Digital trakassering på hjemmekontor

Digital trakassering på hjemmekontor

Økt bruk av hjemmekontor om følge av covid-19 pandemien har skapt nye utfordring i arbeidslivet. Vi forholder oss til hverandre gjennom digitale...

Read More