2 min read

Har jeg rett på fridag med lønn for flytting, begravelser eller andre viktige hendelser?

Har jeg rett på fridag med lønn for flytting, begravelser eller andre viktige hendelser?
Har jeg rett på fridag med lønn for flytting, begravelser eller andre viktige hendelser?
4:37

Alle norske arbeidstakere har lovfestet rett til fri fra arbeid i visse situasjoner. Lovgivningen åpner for at du som arbeidstaker kan være hjemme ved for eksempel fødsel, religiøse høytider og egen eller barns sykdom. Det er imidlertid ikke alltid at du har krav på lønn selv om du har rett til fri. I mange tilfeller følger retten til ytterligere fridager og krav til lønn til disse av tariffavtaler eller andre avtaler. 

I det følgende skal det gis en oversikt over de lovfestede fridagene, hvorvidt arbeidstaker har rett på lønn etter loven, og deretter se i hvilken utstrekning arbeidstaker har krav på ytterligere fridager med lønn. 

Lovfestede fridager 

Søndager og helligdager

Utgangspunktet i norsk arbeidsrett er at det ikke skal arbeides på helligdager. Dette betyr at det heller ikke som utgangspunkt skal betales lønn. Med helligdager menes søndager, i tillegg til at Lov om helligdager og helligdagsfred § 2 nevner:

  • 1.nyttsårsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • 1. og 2. påskedag
  • Kristi himmelfartsdag
  • 1. og 2. pinsedag 
  • 1. og 2. juledag

Høytidsdager – 1.og 17.mai 

1.og 17. mai regnes som høytidsdager, og inngår ikke i listen over lovbestemte helligdager i henhold til Lov om helligdager og helligdagsfred § 2. De offentlige høytidsdagene 1. og 17.mai er regulert i egen lov og forskrift, herunder Lov om 1. og 17.mai som høytidsdager og forskrift 1947-04-26 nr.1 om lønn 1. og 17.mai. Utgangspunktet etter Lov om 1.og 17.mai § 3 er at arbeidstaker har rett til full lønn, så lenge datoene faller på det som ellers ville tilsvart en ordinær arbeidsdag. For at retten til lønn skal være i behold forutsettes det at arbeidstaker har vært ansatt i minst 30 dager, eventuelt at arbeidsforholdets varighet er minst 30 dager og har påbegynt før 1. og 17. mai. 

Lovfestet rett til permisjon grunnet barn 

Arbeidsmiljøloven kapittel 12 gir arbeidstakere lovfestet rett til permisjon i forbindelse med visse aktiviteter og kontroller i forbindelse med egen og barns velferd. I loven nevnes blant annet retten til svangerskapskontroll, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, amming og barns sykehusbehandling. Arbeidsmiljøloven gir imidlertid kun permisjon med lønn ved svangerskapskontroll og i tilknytning til amming. For øvrige permisjoner må rett til lønn fastsettes i tråd med tariffavtale eller avtale med arbeidsgiver. 

Andre lovfestede forhold som gir rett til permisjon 

Arbeidstaker har rett til permisjon ved pleie av nærstående i livets sluttfase, nødvendig omsorg for pårørende, omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år, utdanning, militærtjeneste og ved religiøse høytider etter arbeidsmiljølovens kapittel 12. Bestemmelsene gir rett til fridager i form av permisjon, men gir ikke arbeidstakeren rett til lønn. 

Har man krav på ytterligere fridager med lønn? 

Foruten de lovfestede fridagene, er det mange arbeidsgivere innvilger velferdspermisjon i forbindelse med andre typer fravær. Det kan for eksempel være fridag i tilknytning til flytting, bryllup eller begravelse. Hva som gir rett til velferdspermisjon følger av tariffavtaler, personalhåndbøker eller individuell avtale mellom deg og arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke er bundet av tariffavtale eller annen avtale som gir en rett til velferdspermisjon, kan andre alternativer være å avtale avvikling av ferie eller eventuelt avspasering. 

Tariffavtale og andre avtaler 

I flere tilfeller vil korte velferdspermisjoner være regulert i tariffavtale som virksomheten benytter. Dersom en virksomhet ikke har bestemmelser om velferdspermisjoner i tariffavtaler eller lokal avtale om dette, kan arbeidsgiveren i hvert enkelt tilfelle bestemme om det skal innvilges permisjon. Arbeidsgiver bestemmer om permisjonen skal innvilges med lønn eller ikke. 

Erfaringsmessig viser det seg å være lurt å kontakte en advokat med kunnskap fra kontrakt- og arbeidsrett som kan bistå ved tolkning av avtaler om arbeidstakers rettigheter til velferdspermisjoner. Ta kontakt her for en uforpliktende samtale.

Bistand i din sak? 

VI i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett. Har du som arbeidstaker spørsmål knyttet til rett til fridager med lønn på din arbeidsplass, kan du kontakte oss her for en uforpliktende samtale! 

Hva må en arbeidsavtale inneholde?

Hva må en arbeidsavtale inneholde?

Det er arbeidsavtalen som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet. Dette betyr at alle vesentlige punkter i arbeidsforholdet skal kunne...

Read More
Regler for overtid

Regler for overtid

Overtid er arbeid utover de grenser for alminnelig arbeidstid som er satt i arbeidsmiljøloven (aml.).

Read More
Arbeidsgivers anledning til å flytte arbeidstakers stilling

Arbeidsgivers anledning til å flytte arbeidstakers stilling

Arbeidsgiver har anledning til å organisere, fordele og bestemme tiltak som påvirker virksomheten i kraft av styringsretten. Denne styringsretten er...

Read More