2 min read

Egenmelding - Dette må du vite

Egenmelding - Dette må du vite
Egenmelding - Dette må du vite
3:44

Hvilke regler må du som arbeidstaker følge for å benytte retten til egenmelding dersom du blir syk eller skadet og ikke har mulighet til å arbeide? 

I det følgende gis et nærmere innblikk på spørsmål knyttet til arbeidstakers rett til å benytte seg av egenmelding. 

Hva er en egenmelding? 

Egenmelding innebærer at en arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiver om fravær fra arbeid grunnet skade eller sykdom, uten å levere inn sykemelding. Med arbeidstaker i denne sammenheng forstås både heltidsansatte og deltidsansatte. En arbeidstaker som ikke kan jobbe som følge av sykt barn kan også benytte seg av egenmelding. 

Hvilke regler gjelder? 

Reglene er nedfelt i folketrygdloven § 8-23 til § 8-27. Bestemmelsene fastslår at en arbeidstaker har rett til sykepenger på grunnlag av skriftlig eller muntlig egenmelding. For at arbeidstakers rett til å benytte egenmelding skal være i behold, forutsetter loven at arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Har arbeidsforholdet vært avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først brukes når arbeidstaker igjen har vært i arbeid i to måneder.

Formålet med reglene om egenmelding er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. En slik ordning bidrar til å skape et inkluderende samfunn, arbeidsliv og velfungerende arbeidsmarked. 

Hvor ofte kan egenmelding benyttes? 

En arbeidstaker har anledning til å benytte seg av egenmelding for opptil 3 kalenderdager om gangen inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder. Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdager av sykefraværet. 

Dersom arbeidstaker ikke har flere egenmeldingsdager, følger det av folketrygdlovens bestemmelser det må fremskaffes sykemelding. Ved beregningen av retten til å benytte egenmelding, skal fridager medberegnes. Dette betyr at dersom arbeidstaker er syk på fredag og mandag, må arbeidstaker hente legeerklæring for fraværet på mandagen. Det er altså tre kalenderdager som gjelder. 

Kan arbeidsgiver frata retten til å benytte egenmelding?  

I henhold til folketrygdloven § 8-27 har arbeidsgiver rett til å frata arbeidstaker retten til å benytte seg av egenmelding ved to tilfeller. Arbeidstakers rett til å benytte egenmelding kan for det første fratas dersom egenmelding er brukt fire ganger i løpet av en 12-måneders periode. Videre kan retten mistes dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Loven har ingen definisjon av hva som er rimelig grunn, og må dermed avgjøres konkret i hvert tilfelle. Ved fratakelse av retten til å bruke egenmelding plikter arbeidsgiver å gi arbeidstaker et skriftlig varsel. Dersom arbeidstakers rett til å benytte egenmelding har gått tapt skal arbeidsgiver vurdere grunnlaget for fratakelse på nytt etter seks måneder. 

Hvordan skrive egenmelding? 

Det finnes ikke et formelt skjema for egenmelding. Den enkelte arbeidsgiver har dermed egne rutiner for arbeidstakere som vil benytte seg av retten til egenmelding. Etter folketrygdloven § 8-26 kan likevel arbeidsgiver kreve at arbeidstaker skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding. Konsekvensen av at en slik erklæring ikke blir lagt frem er at arbeidsgiver kan bestemme at retten til sykepenger skal bortfalle. 

Bistand i din sak? 

Reglene kan være vanskelig å forstå. Som advokater i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan vi bistå deg som er arbeidstaker og ønsker bistand.

Vikariat eller midlertidig stilling

Vikariat eller midlertidig stilling

Utgangspunktet etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast med en tidsubegrenset arbeidsavtale. Dette innebærer at arbeidsforholdet...

Read More
Permisjon

Permisjon

Permisjon gir arbeidstakeren rett til være borte fra arbeidet i et begrenset tidsrom. Når permisjonsperioden er over har arbeidstakeren rett til å...

Read More
En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

En innføring i arbeidsforholdet - Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Arbeidsretten regulerer rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsavtalen mellom partene utgjør fundamentet i arbeidsforholdet, men...

Read More