Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg

Vi har erfaring innen en rekke praktiske problemstillinger- blant annet oppsigelse, avskjed, endringsoppsigelse og permittering. Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker og kan bistå i forhandlingsmøter, drøftelsesmøter og saker for domstolene. Skulle du ha behov for juridisk veiledning hjelper vi også til med dette. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19

Fagområder og artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

kunder vi har hjulpet innen arbeidsrett

Vår klient tok kontakt med oss, fordi han hadde blitt innkalt til et drøftelsesmøte av sin arbeidsgiver. Arbeidstakeren fryktet å få en oppsigelse av sitt ansettelsesforhold. Klienten ønsket ikke å slutte i sin stilling og mente at det ikke var riktig av arbeidsgiver å gi oppsigelse. Han hadde vært i en prøveperiode, og mente selv at det ikke var gitt god nok oppfølging og opplæring. Klienten var usikker på hvordan det var best å gå frem videre. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tok en gjennomgang av sakens dokumenter, og fant straks ut at arbeidsgiver ikke hadde fulgt arbeidsmiljølovens bestemmelser. For det første hadde ikke arbeidsgiver gjennomført tilstrekkelig med opplæring, i tillegg var ikke lovens krav til veiledning i prøveperioden fulgt. Arbeidsgiver hadde heller ikke gitt advarsel til arbeidstaker. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen tilbød seg å bli med klienten i et drøftelsesmøte. Dette resulterte i at arbeidsgiver trakk innkallelsen til drøftelsesmøtet. Arbeidstakeren opplevde å få bedre oppfølging fra arbeidsgiver og mottok ingen oppsigelse fra arbeidsgiver.

Vi ble kontaktet av en klient som helt uventet hadde mottatt avskjedigelse fra arbeidsgiver. Personen var fortvilet og fortalte at han hadde møtt opp på jobb og fikk beskjed om at han ikke fikk lov til å jobbe der mer. Han måtte gå på dagen. Arbeidstaker hadde ikke fått noen begrunnelse fra arbeidsgiver.

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen forklarte regelverket for vår klient. Ved avskjedigelse har man krav på skriftlig avskjedigelse. Formkravene er de samme for en oppsigelse som for en avskjedigelse. I tillegg skal det svært mye til for å få en avskjedigelse. Det er et strengere krav for å
få avskjedigelse enn oppsigelse. Arbeidsgiver skal i tillegg ha avholdt et drøftelsesmøte. I drøftelsesmøtet skal arbeidstaker få informasjon om at arbeidsgiver vurderer å si opp arbeidstaker. Arbeidstaker skal også få mulighet til å komme med sine innsigelser.

Vi ble kontaktet av en person som fortalte at hun hadde blitt oppsagt fra sin stilling. Begrunnelsen for oppsigelsen var ugyldig fravær fra jobb. Arbeidstakeren var uenig i arbeidsgivers begrunnelse og kontaktet advokatfirmaet Molteberg Nilsen for råd i saken. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen innkalte til et forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Arbeidsgiver tilbød arbeidstakeren stillingen tilbake, noe hun ikke ønsket. Klienten ville heller finne seg annet arbeid. Advokatfirmaet Molteberg fremforhandlet en sluttpakke, hvor arbeidstaker mottok en måneds ekstra lønn utover oppsigelsestiden og fikk dekket sine advokatkostnader.

Arbeidstaker ringte advokatfirmaet Molteberg Nilsen for å få råd i en sak. Saken gjaldt mulig oppsigelse av et arbeidsforhold. Vår klient fortalte at han hadde blitt innkalt av arbeidsgiver til et drøftelsesmøte. Da arbeidstakeren gav beskjed til arbeidsgiver om at advokatfirmaet Molteberg Nilsen ville bistå under møtet, trakk arbeidsgiver innkallelsen. Klienten fikk dermed fortsette i sin stilling.

Vår klient tok kontakt med oss og fortalte at arbeidsgiver sluttet å tildele vakter til henne. Arbeidstaker hadde vært ansatt som vikar i en 80 prosent stilling. Idet hun ble syk, sluttet arbeidsgiver å sette henne opp på vakter. Advokatfirmaet Molteberg Nilsen forklarte vår klient at arbeidsgiver ikke har anledning til å redusere stillingen vesentlig uten at det inngås en skriftlig avtale eller at det gis en skriftlig oppsigelse.

Når en arbeidsgiver reduserer arbeidstiden til en arbeidstaker, må arbeidsgiver gi arbeidstakeren en endringsoppsigelse. Dette foregår på samme måte som ved en ordinær oppsigelse.

Arbeidsgiver må gi en skriftlig oppsigelse. Alternativt kan arbeidsgiver innta den nye stillingsprosenten i selve arbeidskontrakten eller skrive en tilleggsavtale. Arbeidsgiver har ikke adgang til å endre stillingsprosenten i den grad som ble gjort i dette tilfellet. I den forbindelse tok advokatfirmaet Molteberg Nilsen kontakt med arbeidsgiver med krav om lønn for tapt arbeidstid, samt krav om å tre tilbake i vikarstillingen.

Nyttig informasjon

Fri rettshjelp

Som arbeidstaker kan du ha krav på fri rettshjelp dersom du har blitt oppsagt/avskjediget fra ditt arbeidsforhold. Det er kun oppsigelses- og avskjedigelsessaker som dekkes av ordningen for fri rettshjelp. Det innebærer at du kan få dekket kostnadene til bistand fra advokat av staten. For å ha krav på fri rettshjelp må du ha inntekt og formue innenfor visse grenser. Ta kontakt med oss for å få hjelp til å avgjøre om du kan ha krav på fri rettshjelp i din sak.

Hvis du ikke har krav på fri rettshjelp vil du i mange tilfeller kunne få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter.

Frister

I arbeidsrettstvister løper det en rekke frister som det er viktig at du som arbeidstaker overholder:

  • 2 ukers frist for å kreve forhandlinger hvis du har blitt oppsagt eller avskjediget.
  • 8 ukers frist for å gjøre gjeldende at oppsigelse eller avskjed er ulovlig, at det er brudd på lovens regler om fortrinnsrett eller at det har skjedd en ulovlig midlertidig ansettelse, innleie eller suspensjon.
  • 6 måneders frist for å kreve erstatning.

Forhandlinger

Ved en oppsigelse har arbeidstaker rett til å kreve forhandlinger. Vi anbefaler både arbeidsgivere og arbeidstakere å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig i prosessen for å være sikker på at tvisten blir håndtert på en god måte. Under forhandlingene kan det å ha med en advokat skape både trygghet og større muligheter for å komme frem til gode løsninger. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Våre advokater er eksperter INNEN arbeidsrett

Hedda Molteberg Nilsen

Partner og ansvarlig advokat

Marie Ruud

Advokatfullmektig

Else Marie Dramdal

Advokatfullmektig

Ingvild Bjørnstad

Advokatfullmektig

Thea Urkedal

Advokatfullmektig

Melinda Karsrud

Trainee

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat