Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg

Seksuell trakassering av menn på arbeidsplassen

 Er du mannlig arbeidstaker som opplever at uønsket seksuell oppmerksomhet gjør at arbeidshverdagen din er ubehagelig? Eller observerer du at din mannlige kollega blir utsatt for noe du anser som seksuell trakassering? 

Vi er engasjerte advokater som arbeider med alt innenfor arbeidsrett, – også spørsmål om seksuell trakassering. Vår erfaring er at dette er saker som ofte er svært belastende for offeret, og at det oppleves som betryggende å ha advokat på sin side.  

Seksuell trakassering på arbeidsplassen har fått mye oppmerksomhet de siste årene, særlig etter kampanjen #Metoo fra 2017. Felles både for det økte fokuset og #Metoo er at det i all hovedsak er seksuell trakassering av kvinner som har blitt trukket frem. At seksuell trakassering på arbeidsplassen er et problem også for menn er likevel tydelig. 

Seksuell trakassering av menn – i statistikken 

I statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø svarte 2 prosent av sysselsatte menn at de i 2019 hadde vært utsatt for «uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende» så ofte som månedlig eller mer. Hvor mange menn som opplever slik oppmerksomhet sjeldnere enn minst én gang i måneden er vanskelig å fastslå, men det må antas at denne gruppen er langt større. 

Til sammenligning viste forskningsstiftelsen Fafo (Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning) i sin rapport «Seksuell trakassering i arbeidslivet» fra 2017 til at hver sjette arbeidstaker i Norge hadde opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen. Dette resultatet var uavhengig av kjønn. Seksuell trakassering på jobb er altså et problem også for mannlige arbeidstakere. 

Seksuell trakassering – rettslig regulering 

Arbeidsgiver har et generelt ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet i bedriften ikke er skadelig for de ansatte. Dette sies i arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-1 (1) der det står at arbeidsmiljøet «skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd».  Hva som er standarden for dette skal «til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet». 

Arbeidsgivere har dermed et særlig ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet i bedriften utvikles i takt med samfunnet. Dette innebærer blant annet å sikre at ingen arbeidstakere utsettes for seksuell trakassering på jobb. 

I arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-3 (3) slås det fast at arbeidstakere ikke skal «utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden». Dette generelle forbudet gjelder også mot seksuell trakassering på jobb for alle arbeidstakere, både menn og kvinner, og stiller krav til arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. 

I tillegg til dette har arbeidsgiver en plikt til å både forebygge mot og forsøke å hindre seksuell trakassering, i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (6) jf. § 6. Hva seksuell trakassering er defineres som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom» i samme bestemmelse. 

Det er altså et stort antall handlinger som kan regnes for å være seksuell trakassering, og loven stiller ikke krav om at uønskede seksuelle handlinger eller kommentarer må skje flere ganger. Dersom det kun er snakk om én handling eller situasjon vil det måtte gjøres en konkret vurdering der blant annet alvorlighetsgrad vektlegges. 

Seksuell trakassering på jobb – hva gjør jeg?

Dersom du opplever ubehagelige hendelser du opplever som seksuell trakassering på jobb er det viktig at du kontakter arbeidsgiver og informerer om dette. Du kan også kontakte bedriftens verneombud eller tillitsvalgte. Bedrifter er også forpliktet til å ha et avvikssystem arbeidstakere kan benytte seg av for å rapportere inn hendelser. 

Hvis arbeidsgiver ikke håndterer saken etter at du har rapportert via avvikssystemet har du som arbeidstaker rett til å varsle. 

Det kan være vanskelig å vurdere på egenhånd om du er utsatt for seksuell trakassering eller ikke. Vi anbefaler å ta kontakt med advokat dersom du har spørsmål rundt dette. Hvis du har blitt seksuelt trakassert vil vi også kunne bistå deg overfor arbeidsgiver. 

Bistand i din sak

Vi er et engasjert team av advokater som brenner for arbeidsrett. Ta kontakt her for en uforpliktende prat. 

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat