Våre arbeidsrettsadvokater hjelper deg

Egenmelding – dette må du vite

Hvilke regler må du som arbeidstaker følge for å benytte retten til egenmelding dersom du blir syk eller skadet og ikke har mulighet til å arbeide? 

I det følgende gis et nærmere innblikk på spørsmål knyttet til arbeidstakers rett til å benytte seg av egenmelding. 

Hva er en egenmelding? 

Egenmelding innebærer at en arbeidstaker selv melder fra til arbeidsgiver om fravær fra arbeid grunnet skade eller sykdom, uten å levere inn sykemelding. Med arbeidstaker i denne sammenheng forstås både heltidsansatte og deltidsansatte. En arbeidstaker som ikke kan jobbe som følge av sykt barn kan også benytte seg av egenmelding. 

Hvilke regler gjelder? 

Reglene er nedfelt i folketrygdloven § 8-23 til § 8-27. Bestemmelsene fastslår at en arbeidstaker har rett til sykepenger på grunnlag av skriftlig eller muntlig egenmelding. For at arbeidstakers rett til å benytte egenmelding skal være i behold, forutsetter loven at arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Har arbeidsforholdet vært avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først brukes når arbeidstaker igjen har vært i arbeid i to måneder.

Formålet med reglene om egenmelding er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. En slik ordning bidrar til å skape et inkluderende samfunn, arbeidsliv og velfungerende arbeidsmarked. 

Hvor ofte kan egenmelding benyttes? 

En arbeidstaker har anledning til å benytte seg av egenmelding for opptil 3 kalenderdager om gangen inntil 4 ganger i løpet av 12 måneder. Egenmelding kan kun benyttes for hele fraværsdager i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdager av sykefraværet. 

Dersom arbeidstaker ikke har flere egenmeldingsdager, følger det av folketrygdlovens bestemmelser det må fremskaffes sykemelding. Ved beregningen av retten til å benytte egenmelding, skal fridager medberegnes. Dette betyr at dersom arbeidstaker er syk på fredag og mandag, må arbeidstaker hente legeerklæring for fraværet på mandagen. Det er altså tre kalenderdager som gjelder. 

Kan arbeidsgiver frata retten til å benytte egenmelding?  

I henhold til folketrygdloven § 8-27 har arbeidsgiver rett til å frata arbeidstaker retten til å benytte seg av egenmelding ved to tilfeller. Arbeidstakers rett til å benytte egenmelding kan for det første fratas dersom egenmelding er brukt fire ganger i løpet av en 12-måneders periode. Videre kan retten mistes dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Loven har ingen definisjon av hva som er rimelig grunn, og må dermed avgjøres konkret i hvert tilfelle. Ved fratakelse av retten til å bruke egenmelding plikter arbeidsgiver å gi arbeidstaker et skriftlig varsel. Dersom arbeidstakers rett til å benytte egenmelding har gått tapt skal arbeidsgiver vurdere grunnlaget for fratakelse på nytt etter seks måneder. 

Hvordan skrive egenmelding? 

Det finnes ikke et formelt skjema for egenmelding. Den enkelte arbeidsgiver har dermed egne rutiner for arbeidstakere som vil benytte seg av retten til egenmelding. Etter folketrygdloven § 8-26 kan likevel arbeidsgiver kreve at arbeidstaker skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding. Konsekvensen av at en slik erklæring ikke blir lagt frem er at arbeidsgiver kan bestemme at retten til sykepenger skal bortfalle. 

Bistand i din sak? 

Reglene kan være vanskelig å forstå. Som advokater i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen kan vi bistå deg som er arbeidstaker og ønsker bistand.

Artikler

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Eller

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.wpmudev.host
Advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat