Klienten fikk innvilget arbeidsavklaringspenger

Vår klient søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag på søknaden. Hun sendte selv inn en klage der hun ba om at vedtaket måtte omgjøres. NAV lokalt fant imidlertid ikke grunnlag for å gjøre om vedtaket, og saken ble sendt videre til NAV Klageinstans. NAV Klageinstans var enige med NAV lokalt og vår klients klage ble avslått. Hun tok derfor kontakt med Advokatfirmaet Molteberg Nilsen for bistand til å anke vedtaket inn for Trygderetten.

NAV mente at klager ikke oppfylte vilkårene for arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-5. Bestemmelsen stiller som et vilkår at medlemmet har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten og at dette skyldes sykdom, skade eller lyte. I en samtale med NAV hadde klager gitt uttrykk for at hun sto midt oppi en tung omsorgssituasjon. NAV la dermed til grunn at det var omsorgssituasjonen, og ikke sykdom, som var hovedårsaken til klagers nedsatte arbeidsevne. NAV vurderte det derfor slik at hun ikke oppfylte vilkårene i § 11-5.

Med bistand fra Advokat Molteberg Nilsen ble vedtaket anket videre til Trygderetten. I den forbindelse ga vi klager informasjon om hvilken type dokumentasjon som var nødvendig for å nå frem med kravet. Da denne var innhentet kunne vi anføre at NAVs forståelse av klagers tilfelle var feil. Selv om klagers sykdom hadde sosiale årsaker og konsekvenser, tar ikke dette bort det faktum at det likevel var medisinske tilstander som var årsaken til klagers nedsatte arbeidsevne. Etter en ny vurdering av saken kom NAV Klageinstans frem til at klager oppfylte vilkårene for arbeidsavklaringspenger. Vedtaket ble omgjort og klager fikk innvilget sitt krav om arbeidsavklaringspenger. Ettersom anken ble tatt til følge måtte NAV selv dekke klagers advokatutgifter.

Hvis du trenger hjelp i forbindelse med en NAV-sak, kan du gjerne ta kontakt med oss. Du kan enten fylle ut skjemaet vårt på vår hjemmeside, eller ringe oss på tlf. 468 07 761.

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Hedda Molteberg Nilsen
Partner og ansvarlig advokat